ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ หน่วยงานต่างๆ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ผู้ลงนาม วันที่ลงนาม-วันที่สิ้นสุด วันที่สิ้นสุด
1 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก   22 ธันวาคม พ.ศ.2556 15 มกราคม พ.ศ.2559
2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
         
3 เขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข   24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมภ์   4 มกราคม พ.ศ. 2561 4 มกราคม พ.ศ. 2566