สมาคมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์

- เชิญชวนศิษย์เก่า สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดปีพ.ศ. ๒๕๖๒ จะได้รับเสื้อของสมาคมฯ และเข็มของสมาคมฯ เป็นที่ระลึก ในโอกาสก่อตั้งสมาคมฯ เป็นปีแรก

ขนาดรอบอกเสื้อโปโล
          SSS ......,,34นิ้ว
          SS ..........36 นิ้ว
          S..............38นิ้ว
          M............40 นิ้ว
          L..............42 นิ้ว
          Xl............44 นิ้ว
          2xl..........46 นิ้ว
          3xl..........48 นิ้ว- ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศฺิษย์ปัจจุบัน พบปะสังสรรค์ในงาน แคแสดคืนถิ่น 62 ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
- รายละเอียดโครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และงานคืนสู่เหย้า สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา “แคแสดคืนถิ่น 62” และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประวิติสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 มีพันธกิจเบื้องต้นในการให้การศึกษาด้านการพยาบาลในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเริ่มเปิดรับนิสิตในปี พ.ศ. 2526 และได้รับการรับรองในระดับประเทศจากสภาวิชาชีพ ในปีพ.ศ. 2530 เป็นต้นมา และยังได้ให้การศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในระยะต่อมา จึงมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพในประเทศ ทั้งนี้ศิษย์เก่าฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสามัคคีในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เจริญก้าวหน้า จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ขึ้นในระยะแรกเพื่อเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมความสามัคคี และความมั่นคงของสถาบันการศึกษา ศิษย์เก่าฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้มีการรวมตัวเพื่อดำเนินงาน “แคแสดรวมช่อ” เป็นประจำทุกปี เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี หลังจากนั้นท่านรองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำริให้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ และได้รับการอนุมัติจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Alumni Association of Faculty of Nursing, Burapha University” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนแรก

วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
        1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์
        2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ข่าวสาร และประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างศิษย์เก่าที่ทำงานทั้งในหน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกที่ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน สังคม และวิชาชีพ
        4. เพื่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
        5. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่พึงกระทำได้
        6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
        7. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างไร

ระเบียนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
นายกสมาคม


นาง วัชรา ขาวผ่อง
อุปนายก คนที่ ๑


นางสาว สายฝน ม่วงคุ้ม
อุปนายก คนที่ ๒


นางสาว นารีรัตน์ บุญเนตร
เลขานุการ


ร.อ. หญิง นาตยา แสงใส
เหรัญญิก


นางสาว วริษา กันบัวลา
นายทะเบียน


นางสาวช่อทิพย์ ผลกุศล
ปฏิคม


นาย นนทกร ดำนงค์
ประชาสัมพันธ์


นางสาว วรากุล บุญธรรม
กรรมการ


นางอารยา พิริยะโศภณจิตต์
กรรมการ

อาจารย์ วริษา กันบัวลา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ 038-102-815
แฟ็กซ์ 038-393-476

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ
     1. สิทธิประโยชน์พิเศษเมื่อสมัครสมาชิกสมาคมฯ
          - ส่วนลดการจัดประชุมวิชาการของสมาคมฯ
          - ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ระลึกที่จัดท าโดยสมาคม 5% เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป
     2. สวัสดิการสมาชิก
          - พวงหรีด เมื่อสมาชิกเสียชีวิต วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท

Untitled Document

กรอกรายละเอียการสมัครสมาชิก
 
1. ข้อมูลส่วนตัว
  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน สถานะภาพ โสด สมรส อายุ ปี
วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา
โทรศัพท์ E-mail
รูปภาพเพื่อใช้แสดงตน
2.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  ที่อยู่
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 
3. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน
  หน่วยงาน
ที่อยู่
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
 
4. ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อ/จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ปฏิบัติงาน
  อื่นๆ
 
5. สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาครั้งล่าสุด
  ปีการศึกษาที่ วุฒิการศึกษา สาขา เมื่อวันที่
 
6. สมัครสมาชิกประเภท
  สมาชิกกิตติมศักดิ์ (ฟรี)
  สมาชิกสามัญ (ค่าบำรุงตลอดชีพ) จำนวน 1,500 บาท
  สมาชิกสมทบ (ค่าบำรุงรายปี) จำนวน 300 บาท/ปี
 
7. ชำระเงินโดย
  เงินสด
  โอนบัญชีผ่าน ธ. กรุงไทย สาขาบางแสน ชื่อบัญชี สมาคม ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  เลขที่บัญชี 987-4-59989-8 (กรุณา FAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476) หรือ ส่งทาง E-mail : alumni_nu@nurse.buu.ac.th
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ