อาคาร และสถานที่

   

อาคาร ผศ. นพรัตน์ ผลาพิบูลย์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

   
   
   

อาคารอนุรักษ์

อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

   
   
 

อาคารสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์