หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร
    ชื่อเต็ม : หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)
    ชื่อย่อ : พย.บ. (B.N.S.)

ระยะเวลาการศึกษา
       ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
   จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
  ก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
      ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต    
      99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)  
        English for Communication    
      99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6)  
       

Collegiate English

   
      99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)  
        English Writing for Communication    
      ภาษาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต    
      22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)  
        Thai Language Skills for Communication    
             
    - กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต 
      59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล 2 (1-3-2)  
        Marine Travel Medicine    
      85111059 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3)  
        Exercise for Quality of Life    
             
    - กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   7 หน่วยกิต 
      25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)  
        Economics of Everyday Life    
      40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2 (2-0-4)  
        Contemplative Education for Self Development    
      87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 (3-0-6)  
        Natural Disasters    
             
    - กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   4 หน่วยกิต 
      42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 2 (2-0-4)  
        Systems Thinking and Problem Analysis    
      77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 2 (2-0-4)  
        Arts and Creativity    
             
    - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยกิต 
      24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ 3 (3-0-6)  
        Information Skills in Knowledge-based Society    
         
         
  ข   หมวดวิชาเฉพาะ   107  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   28  หน่วยกิต 
      10710159 จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล 1 (1-0-2)  
        Psychology for Nursing    
      10720259 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 3 (3-0-6)  
        Pathophysiology for Nursing    
      10720359 โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Nutrition for Nurses    
      10720459 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Aesthetic Relationship for Nursing    
      10730559 การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล 3 (3-0-6)  
        Nursing Research and Inquiry    
      30510159 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-3-4)  
        Microbiology and Parasitology    
      30811659 ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Physics for Nursing    
      31620259 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ์ 2 (2-0-4)  
        Biochemistry for Health Science    
      68010159 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์์ 2 (2-0-4)  
        Basic Human Anatomy    
      68010259 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 1 (0-3-1)  
        Basic Human Anatomy Laboratory    
      68011159 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล 4 (3-3-6)  
        Human Physiology for Nursing    
      79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-6)  
        Principle of Pharmacology    
             
    - กลุ่มวิชาชีพ   79  หน่วยกิต 
      - รายวิชาทฤษฎี 51 หน่วยกิต    
      10120159 การพยาบาลชุมชน 1 2 (2-0-4)  
        Community Nursing I    
      10140259 การพยาบาลชุมชน 2 2 (2-0-4)  
        Community Nursing II    
      10140359 การพยาบาลชุมชน 3 2 (2-0-4)  
        Community Nursing III    
      10230159 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6)  
        Maternity Nursing and Midwifery I    
      10230259 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6)  
        Maternity Nursing and Midwifery II    
      10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2 (2-0-4)  
        Adult Nursing I    
      10330259 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 (3-0-6)  
        Adult Nursing II    
      10330359 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 3 (3-0-6)  
        Adult Nursing III    
      10420159 กฎหมาย จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาล 1 1 (1-0-2)  
        Laws, Ethics and Nursing Professional Development    
      10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2 2 (2-0-4)  
        Law, Ethics and Professional Nursing II    
      10420359 การบริหารการพยาบาล 1 (1-0-2)  
        Nursing Administration    
      10440459 การบริหารการพยาบาล 2 2 (2-0-4)  
        Nursing Administration II    
      10520159 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)  
        Gerontological Nursing    
      10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2 (2-0-4)  
        Mental Health and Psychiatric Nursing I    
      10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2 (2-0-4)  
        Mental Health and Psychiatric Nursing II    
      10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 2 (2-0-4)  
        Mental Health and Psychiatric Nursing III    
      10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Basic Concepts in Nursing    
      10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Nursing Theory    
      10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3 (1-4-4)  
        Fundamental  Nursing  I    
      10720959 การพยาบาลพื้นฐาน 2 4(2-4-6)  
        Fundamental  Nursing  II    
      10820159 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ 2(2-0-4)  
        Nursing Care for Well Children and Adolescents    
      10830259 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 3(3-0-6)  
        Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation    
             
      - รายวิชาปฏิบัติ 28 หน่วยกิต    
      10120459 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 1 (0-4-1)  
        Practicum of Community Nursing I    
      10140559 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2 (0-8-2)  
        Practicum of Community Nursing II    
      10140659 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3 2 (0-8-2)  
        Practicum of Community Nursing III    
      10230359 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3 (0-12-3)  
        Maternity Nursing and Midwifery Practicum I    
      10240459 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 (0-12-3)  
        Maternity Nursing and Midwifery Practicum II    
      10330459 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (0-12-3)  
        Practicum of Adult Nursing I    
      10340559 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2 (0-8-2)  
        Practicum of Adult Nursing II    
      10440559 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล 2 (0-8-2)  
        Practicum of Nursing Administration    
      10530259 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 (0-8-2)  
        Practicum of Gerontological Nursing    
      10640459 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2 (0-8-2)  
        Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I    
      10640559 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 1 (0-4-1)  
        Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II    
      10721059 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 (0-8-2)  
        Practicum of Fundamental Nursing    
      10820359 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ 1(0-4-1)  
        Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents    
      10830459 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 2 (0-8-2)  
        Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation    
         
         
  ค   หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิต 
    - รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์    
      10120759 การพยาบาลอาชีวอนามัย 2 (1-3-2)  
        Occupational Nursing    
      10420659 แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ 2 (2-0-4)  
       

Introduction for Business Conceptsin Health Care Services

   
      10420759 วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ 2 (2-0-4)  
        Culture and Health    
      10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ 2 (2-0-4)  
        Culture and Elderly Care    
      10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Natural Approach to Holistic Care    
      10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 2 (2-0-4)  
        Life Skills for Mental Health Promotion    
      10721159 ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 2 (2-0-4)  
        English for Nurses    
      10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Holistic Health Promotion    
      10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา 2 (1-3-2)  
        Mindfulness Cultivation for Wisdom    
      10741459 การพยาบาลสาธารณภัย 2 (2-0-4)  
        Disaster Nursing    
      10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก 2 (2-0-4)  
        Play and Development in Early Childhood    
             
    - รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัย    
      10310659 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 2 (1-2-3)  
        First Aid and Basic Life Support    
      10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ 2 (2-0-4)  
        Culture and Elderly Care    
      10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Natural Approach to Holistic Care    
      10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 2 (2-0-4)  
        Life Skills for Mental Health Promotion    
      10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Holistic Health Promotion    
      10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา 2 (1-3-2)  
        Mindfulness Cultivation for Wisdom    
      10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก 2 (2-0-4)  
        Play and Development in Early Childhood    
             
             

แผนการศึกษา

ปีที 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semeter)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3 (3-0-6)

 

77037959

ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity

2 (2-0-4)

 

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

3 (3-0-6)

 

85111059

การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life

2 (1-2-3)

 

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68010159

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy

2 (2-0-4)

 

68010259

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory

1 (0-3-1)

 

30510159

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3 (2-3-4)

 

30811659

ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล
Physics for Nursing

2 (2-0-4)

 

10710159

จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล
Psychology for Nursing

1 (1-0-2)

รวม (Total)

21 (18-8-38)

       
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3 (3-0-6)

 

59810259

เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
Marine Travel Medicine

2 (1-3-2)

 

42310359

การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
Systems Thinking and Problem Analysis

2 (2-0-4)

 

25710259

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Economics of Everyday Life

2 (2-0-4)

 

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based Society

3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68011159

สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล
Human Physiology for Nursing

4 (3-3-6)

 

31620259

ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science

2 (2-0-4)

 

10710659

แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
Basic Concepts in Nursing

2 (2-0-4)

   

รวม (Total)

20 (18-6-36)

       
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication

3 (3-0-6)

 

87519659

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters

3 (3-0-6)

 

10420359

การบริหารการพยาบาล 1                     
Nursing Administration I

1 (1-0-2)

วิชาเฉพาะ

10720259

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
Pathophysiology for Nursing

3 (3-0-6)

 

79223559

เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Principle of  Pharmacology

3 (3-0-6)

 

10120159

การพยาบาลชุมชน  1
Community Nursing I

2 (2-0-4)

 

10720859

การพยาบาลพื้นฐาน  1
Fundamental  Nursing  I

3 (1-4-4)

 

10120459

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  1
Practicum of Community Nursing I

1 (0-4-1)

 

10720759

ทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Theory

2 (2-0-4)

   

รวม (Total)

21 (18-8-39)

       

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

10520159

การพยาบาลผู้สูงอายุ
Gerontological Nursing

3 (3-0-6)

 

10620159

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  1
Mental Health and Psychiatric Nursing I

2 (2-0-4)

 

10420159

กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 1
Law, Ethics and Professional Nursing I

1 (1-0-2)

 

10820159

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
Nursing Care for Well Children and Adolescents

2 (2-0-4)

 

10720359

โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล
Nutrition for Nurses

2 (2-0-4)

 

10720959

การพยาบาลพื้นฐาน  2
Fundamental  Nursing  II

4 (2-4-6)

 

10820359

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents

1 (0-4-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXXXX

เลือกเสรี

2 (2-0-4)

 

XXXXXXXX

เลือกเสรี

2 (2-0-4)

   

รวม (Total)

19 (16-8-35)

       
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

10721059

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Practicum of Fundamental Nursing

2 (0-8-2)

 

10720459

สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล
Aesthetic Relationship for Nursing

2 (2-0-4)

   

รวม (Total)

4 (2-8-6)

       
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

10230159

การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
Maternity Nursing and Midwifery I

3 (3-0-6)

 

10330159

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing I

2 (2-0-4)

 

10330259

การพยาบาลผู้ใหญ่  2
Adult Nursing II

3 (3-0-6)

 

10730559

การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล
Nursing Research and Inquiry

3 (3-0-6)

 

10630259

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2
Mental Health and Psychiatric Nursing II

2 (2-0-4)

 

10830259

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
Nursing Care for Children and Adolescents  in Health Deviation

3 (3-0-6)

 

10530259

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Practicum of Gerontological Nursing

2 (0-8-2)

 

10830459

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
Practicum of Nursing Care for Children  and Adolescents in Health Deviation

2 (0-8-2)

   

รวม (Total)

20 (16-16-36)

       

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

10230259

การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
Maternity Nursing and Midwifery II

3 (3-0-6)

 

10330359

การพยาบาลผู้ใหญ่  3
Adult Nursing III

3 (3-0-6) 

 

10430259

กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2
Law, Ethics and Professional Nursing II

2 (2-0-4)

 

10630359

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3
Mental Health and Psychiatric Nursing III

2 (2-0-4)

 

10230359

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I

3 (0-12-3)

 

10330459

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  1
Practicum of Adult Nursing I

3 (0-12-3)

   

รวม (Total)

16 (10-24-26)

       

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

10140259

การพยาบาลชุมชน  2
Community Nursing II

2 (2-0-4)

 

10140359

การพยาบาลชุมชน  3
Community Nursing III

2 (2-0-4)

 

10440459

การบริหารการพยาบาล  2
Nursing Administration II

2 (2-0-4)

 

10240459

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II

3 (0-12-3)

 

10340559

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2
Practicum of Adult Nursing II

2 (0-8-2)

 

10640459

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  1
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I

2 (0-8-2)

   

รวม (Total)

13 (6-28-19)

       
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

10140559

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  2
Practicum of Community Nursing II

2 (0-8-2)

 

10140659

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  3
Practicum of Community Nursing III

2 (0-8-2)

 

10440559

ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
Practicum of Nursing Administration

2 (0-8-2)

 

10640559

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II

1 (0-4-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXXXX

 เลือกเสรี

2 (2-0-4)

   

รวม (Total)

9 (2-28-11)

       
       
       
       

การสมัครในแต่ละรูปแบบ 
        1. โครงการเพชรตะวันออก สมัครออนไลน์ ผ่าน http://regservice.buu.ac.th/ 
        2. โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก สมัครออนไลน์ ผ่าน http://regservice.buu.ac.th/ 
        3. ระบบ Admissions กลาง ทั่วประเทศ ผ่าน http://regservice.buu.ac.th/ 
        4. โครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะจะส่งเอกสารไปยังหน่วยงานใน 12 จังหวัดภาคตะวันออก และให้นิสิตสมัครกับหน่วยงานต้นสังกัด เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ต่าง ๆ และทางหน่วยงานจะส่งเอกสารกลับมายังคณะฯ และทางคณะฯ จะสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตต่อไป

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขนิษฐา ชื่นนิยม โทร.038-102886 อีเมล์ khanitthac@buu.ac.th

ใบสมัคร