หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

          

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Pediatric Nursing)

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลเด็ก โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลเด็กและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลเด็กและครอบครัว ตั้งแต่ภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง เจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ทั้งที่โรงพยาบาล บ้าน และชุมชน
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาสุขภาพเด็กที่มีความซับซ้อนได้
3. วิจัย ประเมินงานวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็กและระบบบริการพยาบาลเด็กได้
4. จัดบริการพยาบาลสุขภาพแบบองค์รวมแก่เด็กและครอบครัว ให้ครอบคลุมทุกมิติ การดูแลสุขภาพและเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการพยาบาลเด็ก
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
7. มีความเป็นผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมการพยาบาล มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วันและเวลาราชการปกติ
- นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

วิชาแกน

9 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา

3.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.2 วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

10850160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง
Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing

2(2-0-4)

10850260

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing I

2(2-0-4)

10850360

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing Practicum I

3 (0-9-3)

10850460

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing II

2(2-0-4)

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

3.2 หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10860660

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง
Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing

3 (3-0-6)

10860760

การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
Nursing Care for children and families experiencing Illness

3(2-3-4)

3.3 หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10869960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Year, First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกน

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

วิชาแกน

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

10850160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง
Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

10850260

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing I

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (First Year, Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกน

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

วิชาแกน

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

10850360

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing Practicum I

3(0-9-3)

วิชาเฉพาะ

10850460

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing II

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (Second Year, First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

วิชาเลือก

1086XXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์

10869960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Year, Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10869960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu