หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

          

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Pediatric Nursing)

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลเด็ก โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลเด็กและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลเด็กและครอบครัว ตั้งแต่ภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง เจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ทั้งที่โรงพยาบาล บ้าน และชุมชน
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาสุขภาพเด็กที่มีความซับซ้อนได้
3. วิจัย ประเมินงานวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็กและระบบบริการพยาบาลเด็กได้
4. จัดบริการพยาบาลสุขภาพแบบองค์รวมแก่เด็กและครอบครัว ให้ครอบคลุมทุกมิติ การดูแลสุขภาพและเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการพยาบาลเด็ก
6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
7. มีความเป็นผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมการพยาบาล มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วันและเวลาราชการปกติ
- นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

วิชาแกน

9 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา

3.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.2 วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

10850160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง
Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing

2(2-0-4)

10850260

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing I

2(2-0-4)

10850360

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing Practicum I

3 (0-9-3)

10850460

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing II

2(2-0-4)

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

3.2 หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10860660

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง
Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing

3 (3-0-6)

10860760

การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
Nursing Care for children and families experiencing Illness

3(2-3-4)

3.3 หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10869960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Year, First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกน

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

วิชาแกน

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

10850160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง
Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

10850260

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing I

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (First Year, Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกน

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

วิชาแกน

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

10850360

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
Advanced Pediatric Nursing Practicum I

3(0-9-3)

วิชาเฉพาะ

10850460

การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing II

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (Second Year, First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

วิชาเลือก

1086XXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์

10869960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Year, Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10869960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรรณนิภา พิพัฒน์ โทร.038-102836 อีเมล์ plight.heart@hotmail.com

ใบสมัคร

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
แนวทางการจัดทำรายงานเค้าโครงฯ และรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แนวทางการจัดรูปแบบปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดรูปแบบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย (วิทยานิพนธ์) ระดับบัณฑิตศึกษา
The_cover_of_thesis_proposal
NuG01 Thesis Dissertation Proposal and Advisory Committee Approval Form
NuG02 Appointment of Thesis Dissertation Proposal Examination Committee
NuG07 Request for Thesis Dissertation Oral Examination and The Appointment of Thesis Dissertation Oral Examination Committee (International Program)
บ.พย.00 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์)
บ.พย.00-1 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนิสิตที่กำลังทำวิทยานิพนธ์)
บ.พย.00-2 แบบคำร้องทั่วไป (เสนอรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา)
บ.พย.01 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.02 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์
  บ.พย.02-1 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ เกินกำหนด 30 วัน ครั้งที่ 1
  บ.พย.02-2 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ เกินกำหนด 45 วัน ครั้งที่ 2
บ.พย.03-1 แบบฟอร์มขอออกจดหมายขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.03-2 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอใช้เครื่องมือวิจัย
บ.พย.04 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
บ.พย.05 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
บ.พย.06 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย
บ.พย.07 แบบเสนอขออนุญาติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะรหัส 52-55)
บ.พย.07 แบบเสนอขออนุญาติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะรหัส 56-ปัจจุบัน)
บ.พย.12 แบบคำร้องขอย้ายแผนการเรียน
บ.พย.13 แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาเรียน
บ.พย.14 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
บ.พย.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชา
บ.พย.16 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อไปยังต้นสังกัด
บ.พย.17 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม
บ.พย.18 แบบคำร้องขอเปลี่ยนประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.19 แบบฟอร์มแสดงศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
บ.พย.20-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ก่อนสอบปากเปล่า)
บ.พย.20-2 แบบฟอร์มการตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (หลังสอบปากเปล่า)