หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

          

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)

อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การทำวิจัยและงานวิชาการ และ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
2. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการข้อมูลทางการพยาบาล และการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
6. มีภาวะผู้นำ สามารถคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วันและเวลาราชการปกติ
- นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

3.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.2 วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

10350160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350260

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350360

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I

3(0-9-3)

10360460

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II

3(0-9-3)

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10360560

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรร
Selected Topics in Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10360660

สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Seminar in Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10360760

การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
Palliative Care and End-of-Life Care

3(3-0-6)

11160360

แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice

3(3-0-6)

11160460

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10369960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10350160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

จำนวนหน่วยกิตรวม

7

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10350260

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350360

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10360460

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II

3 (0-9-3)

1036xx60

วิชาเลือก

3

10369960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10369960

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรรณนิภา พิพัฒน์ โทร.038-102836 อีเมล์ plight.heart@hotmail.com

ใบสมัคร

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
แนวทางการจัดทำรายงานเค้าโครงฯ และรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แนวทางการจัดรูปแบบปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดรูปแบบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย (วิทยานิพนธ์) ระดับบัณฑิตศึกษา
The_cover_of_thesis_proposal
NuG01 Thesis Dissertation Proposal and Advisory Committee Approval Form
NuG02 Appointment of Thesis Dissertation Proposal Examination Committee
NuG07 Request for Thesis Dissertation Oral Examination and The Appointment of Thesis Dissertation Oral Examination Committee (International Program)
บ.พย.00 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์)
บ.พย.00-1 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนิสิตที่กำลังทำวิทยานิพนธ์)
บ.พย.00-2 แบบคำร้องทั่วไป (เสนอรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา)
บ.พย.01 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.02 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์
  บ.พย.02-1 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ เกินกำหนด 30 วัน ครั้งที่ 1
  บ.พย.02-2 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ เกินกำหนด 45 วัน ครั้งที่ 2
บ.พย.03-1 แบบฟอร์มขอออกจดหมายขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.03-2 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอใช้เครื่องมือวิจัย
บ.พย.04 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
บ.พย.05 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
บ.พย.06 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย
บ.พย.07 แบบเสนอขออนุญาติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะรหัส 52-55)
บ.พย.07 แบบเสนอขออนุญาติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะรหัส 56-ปัจจุบัน)
บ.พย.12 แบบคำร้องขอย้ายแผนการเรียน
บ.พย.13 แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาเรียน
บ.พย.14 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
บ.พย.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชา
บ.พย.16 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อไปยังต้นสังกัด
บ.พย.17 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม
บ.พย.18 แบบคำร้องขอเปลี่ยนประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.19 แบบฟอร์มแสดงศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
บ.พย.20-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ก่อนสอบปากเปล่า)
บ.พย.20-2 แบบฟอร์มการตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (หลังสอบปากเปล่า)