หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

          

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)

อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การทำวิจัยและงานวิชาการ และ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
2. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการข้อมูลทางการพยาบาล และการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
6. มีภาวะผู้นำ สามารถคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วันและเวลาราชการปกติ
- นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

3.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.2 วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

10350160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350260

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350360

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I

3(0-9-3)

10360460

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II

3(0-9-3)

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10360560

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรร
Selected Topics in Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10360660

สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Seminar in Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10360760

การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
Palliative Care and End-of-Life Care

3(3-0-6)

11160360

แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice

3(3-0-6)

11160460

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10369960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10350160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

จำนวนหน่วยกิตรวม

7

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10350260

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350360

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10360460

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II

3 (0-9-3)

1036xx60

วิชาเลือก

3

10369960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10369960

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu