หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

          

ชื่อปริญญา :

        ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

        ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

อักษรย่อ :

        ภาษาไทย : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

        ภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหรือที่เกี่ยวข้องโดยมีสมรรถนะ ดังนี้

1. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและดำเนินชีวิตฺ
2. ประยุกต์ความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาตะวันออกในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนางานบริการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมการบริการสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างสร้างสรรค์
4. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ สามารถสร้างสัมพันธภาพ และทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5. ศึกษาค้นคว้า จัดการข้อมูล ใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการเรียนการสอน

ในและนอกวัน-เวลาราชการ (วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

38 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

23 หน่วยกิต

วิชาแกน

9 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

14 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา

3.1 หมวดวิชาบังคับ

23 หน่วยกิต

3.1.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.1.2 วิชาเฉพาะ

14 หน่วยกิต

10150160

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1
Advanced Community Nursing I

2(2-0-4)

10150260

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2
Advanced Community Nursing II

2(2-0-4)

10150360

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Community Nurse Practitioner I

2(2-0-4)

10150460

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Community Nurse Practitioner II

2(2-0-4)

10150560

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
Practicum in Advanced Community Nursing

3(0-9-3)

10160660

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Practicum in Community Nurse Practitioner

3(0-9-3)

3.2 หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รายวิชาสำหรับการพัฒนาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาย่อย

10160760

การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
Community Nursing in the Aggregates

3(2-3-4)

10160860

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ
Strategies for Health Promotion

3(2-3-4)

10160960

การพยาบาลอาชีวอนามัย
Occupational Health Nursing

3(2-3-4)

นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่ม ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดในสถาบัน หรือนอกสถาบันที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง

3.3 หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10169960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Year, First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

วิชาบังคับ

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

วิชาบังคับ

10150160

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1
Advanced Community Nursing I

2(2-0-4)

วิชาบังคับ

10150260

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2
Advanced Community Nursing II

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (First Year, Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

วิชาบังคับ

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

10150360

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Community Nurse Practitioner I

2(2-0-4)

วิชาบังคับ

10150460

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Community Nurse Practitioner II

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (First Year, Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10150560

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
Practicum in Advanced Community Nursing

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (Second Year, First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10160660

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Practicum in Community Nurse Practitioner

3(0-9-3)

วิชาเลือก

1016XXXX

วิชาเลือก

3(2-3-4)

วิทยานิพนธ์

10169960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Year, Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10169960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

        2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

        3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น ๑

        4. มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลหลังจบปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

        5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50

        6. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        7. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu