หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

          

ชื่อหลักสูตร :

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

- Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

- M.N.S. (Adult Nursing)

โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วย 44 หน่วยกิต ดังนี้

ก หมวดวิชาเฉพาะสาขา

103501

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
Advanced Health Assessment

2(1-2-4)

103502

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
Pathophysiology and Pharmacology

3(3-0-6)

103503

การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1
Advanced Adult Nursing I

2(2-0-4)

103504

การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2
Advanced Adult Nursing II

2(2-0-4)

103505

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
Advanced Adult Nursing Practicum

3(0-12-3)

ข หมวดวิชาแกน

107501

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing theory and concepts

2(2-0-4)

107502

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(1-3-2)

107503

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

107504

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

ค หมวดวิชาเลือก

107505

การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Role Development in the Advanced Practice Nursing

3(2-4-3)

104511

การจัดการทางการพยาบาล
Nursing Management

3(2-4-3)

104512

การสอนทางการพยาบาล
Teaching in Nursing

3(2-4-3)

103506

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่
Seminar in Adult Nursing

3(3-0-6)

103507

สัมมนาการพยาบาลผู้ใหญ่
Seminar in Adult Nursing

3(3-0-6)

103508

การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
Advanced Adult Nursing

3(2-4-3)

ง วิทยานิพนธ์

103699

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

   อยู่ระหว่างการปรับปรุง

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu