หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

          

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

          ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

          ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)

          อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

          อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Gerontological Nursing)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

          1. มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ

          3. มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

          4. มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม

          5. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการ และสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

          6. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการ การวิจัย และการใช้ผลงานวิจัยเพื่อบูรณาการในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

          7. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล ที่ซับซ้อนในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

          8. มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

          9. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทอล และสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลและสถิติเพื่อนำมาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุป และเสนอแนะแก้ปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพ และการพยาบาลผู้สูงอายุ
รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          - วัน-เวลาราชการปกติ

          - นอกวัน-เวลาราชการ

หลักสูตร

          1. จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

          2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

                    หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

                    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

                    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

          3. รายวิชา

             หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

             3.1 วิชาแกน 9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ 1
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

             3.2 วิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

10550161

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
Pathophysiology and pharmacology for Advanced Gerontological Nursing

2(2-0-4)

10550261

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Advanced Gerontological Nursing 1

2(2-0-4)

10550361

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Advanced Gerontological Nursing 2

2(2-0-4)

             หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10563561

การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
Mental Health Promotion in the elderly

3(3-0-6)

10563661

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
Research Seminar in Gerontological Nursing

3(3-0-6)

11160360

แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Role Development in the Advanced Practice Nursing

3(3-0-6)

11160460

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

             วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต

10569961

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

          แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10550161

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
Pathophysiology and pharmacology for Advanced Gerontological Nursing

2(2-0-4)

10550261

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Advanced Gerontological Nursing 1

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10550361

การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Advanced Advanced Gerontological Nursing 2

2(2-0-4)

10550461

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10560561

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2

3 (0-9-3)

XXXXX

วิชาเลือก

3(3-0-6)

10569961

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10569961

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu