หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

          

ชื่อหลักสูตร :

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

- พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

- Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing

- M.N.S. (Mental Health and Psychiatric Nursing)

โครงสร้างหลักสูตร

ก หมวดวิชาเฉพาะสาขา

106501

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
Health Assessment for Advanced Practice Mental Health and Psychiatric Nursing

2(2-0-4)

106502

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง2
Patho-physiology and Pharmacology for Advanced Practice Mental Health and Psychiatric Nursing

3(3-0-6)

106503

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 1

2(2-0-4)

106504

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
Practicum for Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 1

2(2-0-4)

106505

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 2

2(2-0-4)

106506

การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
Practicum for Advanced Mental Health and Psychiatric Nursing 2

2(0-8-2)

ข หมวดวิชาแกน

107501

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing theory and concepts

2(2-0-4)

107502

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(1-3-2)

107503

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

107504

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

ค หมวดวิชาเลือก

107505

การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Role Development in the Advanced Practice Nursing

3(2-4-3)

104511

การจัดการทางการพยาบาล
Nursing Management

3(2-4-3)

104512

การสอนทางการพยาบาล
Teaching in Nursing

3(2-4-3)

106509

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Research Seminar in Mental Health and Psychiatric Nursing

2(2-0-4)

ง วิทยานิพนธ์

106699

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

   อยู่ระหว่างการปรับปรุง

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu