หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

          

ชื่อหลักสูตร :

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

(Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

(Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing))

อักษรย่อ :

พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

(M.N.S. [Psychiatric and Mental Health Nursing])

ปรัชญาของหลักสูตร :

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ว่า มนุษย์มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาได้ มิติสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้ สุขภาวะทางจิตเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพที่จะยึดกุมสุขภาวะในมิติอื่นๆ ให้ปรับตัวประสานกันอย่างครอบคลุม การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาวะ รังสรรค์ความรู้สู่กระบวนการคิด ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตในการพัฒนาตนและผู้รับบริการสู่ภาวะสุขภาพที่มีดุลยภาพ รวมทั้งมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริมสังคมแห่งธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างของการทำงานที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจแบบพหุภาคีในการทำงานอย่างมีความสุข เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพการพยาบาล

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วัน-เวลาราชการปกติ
- นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2.50
- มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลหลังจบปริญญาตรีทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
- กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

สถานที่จัดการเรียนการสอน :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร :

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2
-หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
-วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาที่ต้องศึกษา

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

-ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2(2-0-4)

-สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

-นโยบายและระบบสุขภาพ

2(2-0-4)

-การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

<

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

-พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2(2-0-4)

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

2 (2-0-4)

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2

2 (2-0-4)

-การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

3 (0-9-3)

-การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2

3 (0-9-3)

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) *

-สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3 (3-0-6)

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ

3 (3-0-6)

-พุทธศาสนาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3 (3-0-6)

*นิสิตสามารถเลือกทะเบียนรายวิชาเลือกที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาอื่น

หมวดวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

-วิทยานิพนธ์

12 (0-0-36)

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2

10650160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Patho-Physiology and Pharmacology for Psychiatric and Mental Health Nursing

2

10650260

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Psychiatric and Mental Health Nursing I

2

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2

10750460

การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
Nursing Research and Research Utilization

3

10650360

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Psychiatric and Mental Health Nursing II

2

10650460

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing I

3

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10660560

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing II

3

วิชาเลือก

วิชาเลือก

3

วิทยานิพนธ์

10969960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10969960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu