หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล

          

ชื่อหลักสูตร :

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

- Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

- M.N.S. (Nursing Administration)

โครงสร้างหลักสูตร

ก หมวดวิชาเฉพาะสาขา

104501

ภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล
Leadership and Human Resource Management in Nursing Organization

3(3-0-6)

104502

การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ
Healthcare Quality and Outcomes Management

2(2-0-4)

104503

แนวคิดธุรกิจในการพยาบาล
Business Concepts in Nursing

2(2-0-4)

104504

การบริหารการพยาบาลในภาวะเปลี่ยนแปลง
Nursing Administration in a Changing Environment

2(2-0-4)

104505

สัมมนาทางการบริหารการพยาบาล
Seminar in Nursing Administration

2(2-0-4)

104506

ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
Practicum in Nursing Administration

3(0-12-3)

ข หมวดวิชาแกน

107501

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing theory and concepts

2(2-0-4)

107502

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(1-3-2)

107503

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

107504

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

ค หมวดวิชาเลือก

103508

การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
Role Advanced Adult Nursing

3(2-4-3)

104507

การบริหารการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Practice for Nursing Administration

2(2-0-4)

104508

การตลาดในการพยาบาล
Marketing in Nursing

2(2-0-4)

104509

การพัฒนาองค์การพยาบาล
Mental Organizational Development in Nursing

2(2-0-4)

104510

การประเมินโครงการด้านสุขภาพ
Health Related Program Evaluation

2(2-0-4)

104513

สัมมนาวิจัยทางการบริหารการพยาบาล
Seminar in Nursing Administration Research

1(1-0-2)

104514

การวิจัยเชิงคุณภาพในการพยาบาล
Qualitative Research for Nursing

2(2-0-4)

104515

ผู้นำทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Nursing Leadership and Information Technology

2(2-0-4)

104516

ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ
Health Leadership and Decision Making

2(2-0-4)

108507

การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
Nursing Care for children and families experiencing illness

3(2-4-3)

ง วิทยานิพนธ์

104699

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

   อยู่ระหว่างการปรับปรุง

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu