หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

          

ชื่อหลักสูตร :

        ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

        ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อปริญญาภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

        ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Midwifery)

        อักษรย่อภาษาไทย : พย.ม. (การผดุงครรภ์)

        อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Midwifery)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

        เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ปรัชญา

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพแห่งการปฏิบัติที่มีอิสระ มีพันธะสัญญาต่อสังคมในการให้บริการสุขภาพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการเฉพาะสามารถรับผิดชอบด้านสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วยและความพิการ การดูแลให้บุคคลสามารถอยู่กับโรคได้อย่างผาสุกและเต็มศักยภาพทุกช่วงวัยของชีวิต ด้วยการผสมผสานศาสตร์การดูแลอย่างเอื้ออาทรต่อบุคคลต่างวัฒนธรรม ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า วิถีธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสุขภาพ

        การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์ที่เชื่อว่าการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นภาวะสุขภาพดี มิใช่ความเจ็บป่วย หากแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านจิตวิญญาณของมารดาและทารก ผดุงครรภ์มุ่งให้การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีทั้งระยะก่อนสมรส ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด โดยสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วม การผดุงครรภ์ครอบคลุมการประเมินสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ เน้นระยะตั้งครรภ์จนถึงหกสัปดาห์หลังคลอด และสุขภาพทารกในครรภ์จนถึงระยะหนึ่งเดือนแรกคลอด การคัดกรองภาวะเสี่ยงและภาวะผิดปกติเพื่อการส่งต่อ การดูแล การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงและภาวะผิดปกติ การสอนและการให้การปรึกษาแก่สตรีและครอบครัว การทำคลอดในรายปกติ การทำคลอดในรายผิดปกติในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนครอบครัว โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการผดุงครรภ์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการผดุงครรภ์

        การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมและมีความสุขในการดำเนินชีวิตพร้อมกับพัฒนาความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยบูรณาการประสบการณ์และความรู้เดิมผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับสังคม โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและชี้แนะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและทักษะชีวิต ได้แก่ สมรรถนะด้านจริยธรรม การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจทางคลินิกและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล มีคุณค่า และมีความสุข

วัตถุประสงค์

        1. สร้างผู้ปฏิบัติการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สามารถนำความรู้ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว ทั้งรายปกติและรายที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ในทุกมิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ

        2. สร้างนักวิจัยเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในด้านการผดุงครรภ์อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์

        3. สร้างนักวิชาการที่สามารถสอนบุคลากรทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการ เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้พัฒนาระบบการบริการสุขภาพ

        4. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบริการด้านการผดุงครรภ์ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิวัฒนาการของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ หรือเป็นผู้นำในการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์อย่างอิสระ

        5. สร้างมหาบัณฑิตผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานทางวิชาการ หรือนวัตกรรมด้านการผดุงครรภ์

        6. สร้างมหาบัณฑิตผู้สามารถบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิต มีจริยธรรม มโนธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

ก หมวดวิชาเฉพาะสาขา

102511

การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์
Holistic Health Assessment for Midwifery

2(1-2-3)

102512

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์
Pathophysiology and Pharmacology for Midwifery

2(2-0-4)

102513

การผดุงครรภ์ 1
Midwifery 1

2(2-0-4)

102514

การผดุงครรภ์ 2
Midwifery 2

2(2-0-4)

102515

ปฏิบัติการผดุงครรภ์
Midwifery Practicum

3(0-12-3)

ข หมวดวิชาแกน

107501

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing theory and concepts

2(2-0-4)

107502

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(1-3-2)

107503

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

107504

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

ค หมวดวิชาเลือก

102516

สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์
Role Research Seminar in Midwifery

3(3-0-6)

102517

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์
Evidence-Based Practice in Midwifery

3(3-0-6)

104511

การจัดการทางการพยาบาล
Nursing Management

3(2-4-3)

104512

การสอนทางการพยาบาล
Teaching in Nursing

3(2-4-3)

107505

การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Role Development in the Advanced Practice Nursing

3(2-4-3)

ง วิทยานิพนธ์

102699

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

        - ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ระดับคะแนน 4 จากระบบ)

        - เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่า

        - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ และมีการจัดทำเอกสารประมวลการประชุม (proceeding) ที่ลงบทความวิจัยเนื้อหาเต็ม

แผนการศึกษา

        แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จำแนกตามชั้นปีและภาคการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

107501

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2(2-0-4)

107502

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

2(1-3-2)

102511

การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์

2(1-2-3)

102512

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์

3(3-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

107503

นโยบายและระบบสุขภาพ

2(2-0-4)

107504

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

3(3-0-6)

102513

การผดุงครรภ์ 1

2(2-0-4)

102514

การผดุงครรภ์ 2

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

102515

ปฏิบัติการผดุงครรภ์

3 (0-12-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

......

วิชาเลือก

3

102699

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

102699

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

        2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ที่ยังไม่หมดอายุ

        3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50

        4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา)

        5. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรรณนิภา พิพัฒน์ โทร.038-102836 อีเมล์ plight.heart@hotmail.com

ใบสมัคร