หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

          

ชื่อหลักสูตร :

        ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

        ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อปริญญาภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

        ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Midwifery)

        อักษรย่อภาษาไทย : พย.ม. (การผดุงครรภ์)

        อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Midwifery)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

        1. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. นางตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

        2. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

        3. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. วรรณทนา ศุภสีมานนท์

ปรัชญา

        การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้านบริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน การเสริมสร้างพลังอำนาจในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นบิดามารดา โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนั้น การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของมหาบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ การพยาบาล และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย และคำนึงถึงความหลายหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเอื้ออาทร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม และสามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

        เพื่อผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

        1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

        2. มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการผดุงครรภ์

        3. บูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัวตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ที่มีภาวะปกติและภาวะเสี่ยงสูง ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

        4;. สามารถสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านการผดุงครรภ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์

        5. สามารถใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์

        6. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการผดุงครรภ์

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาบังคับ (21 หน่วยกิต)

1.1 หมวดวิชาบังคับ วิชาแกน (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

10750160

ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

1.2 หมวดวิชาบังคับ วิชาเฉพาะสาขา (12 หน่วยกิต)

10250161

พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์
Pathophysiology for Midwifery

2(2-0-4)

10250261

การผดุงครรภ์ 1
Midwifery I

2(2-0-4)

10250361

การผดุงครรภ์ 2
Midwifery II

2(2-0-4)

10250461

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
Midwifery Practicum I

3(0-9-3)

10260561

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2
Midwifery Practicum II

3(0-9-3)

2. วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

10260661

สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์
Research Seminar in Midwifery

3(3-0-6)

10260761

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์
Evidence-Based Practice in Midwifery

3(3-0-6)

11160360

แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concept and Role of Advanced Nursing Practice

3(3-0-6)

11160460

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

หมายเหตุ: นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกที่เปิดสอนนอกหลักสูตรฯ ได้

3. วิทยานิพนธ์

10269961

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10250161

พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์
Pathophysiology for Midwifery

2(2-0-4)

10250261

การผดุงครรภ์ 1
Midwifery I

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10250361

การผดุงครรภ์ 2
Midwifery II

2(2-0-4)

10250461

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
Midwifery Practicum I

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10260561

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2
Midwifery Practicum II

3(0-9-3)

วิชาเลือก

.............

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์

10269961

10269961
Master Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10269961

วิทยานิพนธ์
Master Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10250161

พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์
Pathophysiology for Midwifery

2(2-0-4)

10250261

การผดุงครรภ์ 1
Midwifery I

2(2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10250361

การผดุงครรภ์ 2
Midwifery II

2(2-0-4)

10250461

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1
Midwifery Practicum I

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่1 ภาคฤดูร้อน

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10260561

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2
Midwifery Practicum II

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

3

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาเลือก

.............

วิชาเลือก

3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์

10269961

10269961
Master Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10269961

วิทยานิพนธ์
Master Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

        3. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50

        4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1

        5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า1 ปี (นับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา)

        6. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu