หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)

          

Name of Curriculum :

Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Program)

Name of Degree

Full name : Doctor of Philosophy (Nursing Science)

Abbreviation : Ph.D. (Nursing Science)

Philosophy

        The mission of the Doctor of Philosophy in Nursing Science Program (International Program) emphasizes self-directed learning in order to advance new nursing knowledge and new methods of nursing practice with critical thinking under supervision of the faculty. The faculty provides a support for students’ learning, mentoring in their knowledge integration, and treats students with respect. The faculty also provides a variety of academic interaction with students in order to share knowledge, utilize resources, and to create research and academic work.
        The main purpose is to enable doctoral students to create new knowledge through research that will be used to advance nursing practice and health care delivery. Students will be encouraged to create their learning methods to meet their own objectives and fulfill their initiatives, improve communication skills in the academic field, and network with international colleagues.
        Development the Doctor of Philosophy in Nursing Science Program (International Program) will be accomplished with sound academic management, efficient resources, information technology support, and international academic alliances.

Objectives

1. To prepare nurse scientists who are capable of conducting research utilizing a variety of research methodologies that can lead to improving the quality of nursing practice and health care systems.

2. To prepare nurse scholars who are able to generate new knowledge as well as expand current knowledge relevant to nursing practice, education, and research.

3. To prepare nurse leaders who will provide a wide vision of leadership in nursing in a variety of health service, educational, and research settings, and be able to project future directions for the nursing profession.

4. To prepare nurse professionals who are committed to code of ethics.

 

Course Outline:
       Type 1.1 :
  Doctoral Dissertation 48 credits
Nursing Research Practicum 240 hours

Type 2.1 :
  Core course 14 credits
Elective course not less than 2 credits
Doctoral Dissertation 36 credits
Research Practicum 180 hours


Study Plan for Type 2.1

1st Semester


Course Title

Credits

11280161  Philosophy of Nursing Science

2(2-0-4)

11280261  Nursing Theory Development

2(2-0-4)

11280361  Advanced Quantitative Research in Nursing

3(3-0-6)

Total

7 credits

2nd Semester


Course Title

Credits

11280461  Advanced Qualitative Research in Nursing

2(2-0-4)

11280561  Advanced Statistics for Nursing Research

3(3-0-6)

11280661  Health Policy Development and Leadership

2(2-0-4)

xxxxxx61  Elective

2(2-0-4)

------------  Nursing Research Practicum

90 hours

Total

9 credits

3rd Semester


Course Title

Credits

11299961  Doctoral Dissertation

12

------------  Nursing Research Practicum

90 hours

Total

12 credits

4th Semester


Course Title

Credit

11299961  Doctoral Dissertation

12

Total

12 credits

 

5th Semester


Course Title

Credit

11299961  Doctoral Dissertation

6

Total

6 credits

 

6th Semester


Course Title

Credit

11299961  Doctoral Dissertation

6

Total

6 credits


Qualification of Applicants 
          To be eligible for admission to the program, candidates must meet the following requirements :
      1. Graduate of accredited Master degree in nursing or its equivalent
      2. Minimum scholastic GPA of 3.5 on a 4.0 scale
      3. Nursing professional license in his/her country
      4. BUU English Proficiency Examination, or TOEFL scores of at least 500, or on IELTS of Band 5.5
      5. Published research articles {Plan 1(2) only}
      6. General requirements for admission of graduate students at Burapha University
      7. Three letters of reference
      8. Written statement of goals, reason for interest in the Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) at Burapha University,and research interests
      9. Interview with faculty

Selection Process
          The selection process includes an interview and proof of English proficiency. The candidates are recruited according to the Burapha University Rules & Regulations for admission. Candidates are also required to submit a statement of their professional goals, reason for interest in the Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) at Burapha University, and research interests.

Length of Study
          The Doctor of Philosophy Program in Nursing Science is designed to be completed in the three years of full-time study. The program must be completed within six years from the date of matriculation. Other details will be subject to Burapha University Rules and Regulations for full-time and part-time graduate students of 2002.

Evaluation and Graduate Requirement

1 Evaluation 
          Student evaluation is in accordance with Burapha University Rules and Regulations for full-time and part-time graduate students of 2002.
2 Graduation Requirements 

Plan 1(2)
      1. Proof of English Proficiency Examination.
      2. Pass Qualifying Examination.
      3. Complete the doctoral dissertation and pass oral dissertation examination.
      4. Provide at least 2 scientific presentations in the national or international nursing academic conference. 
      5. Publication or a letter acceptance for a research article to be published in peer reviewed journal. 

Plan 2(2) 
      1. Proof of English Proficiency Examination.
      2. Complete all course work required in the program with GPA of at least 3.00 on 4.00 scale.
      3. Pass Qualifying Examination.
      4. Complete the doctoral dissertation and pass oral dissertation examination. 
      5. Provide at least 1 scientific presentation in the national or international nursing academic conference. 
      6. Publication or having a letter of acceptance of the research article to be published in peer reviewed journal. 

Program Committee
      Associate Professor Wannee Deoisres
      Assistant Professor Suwanna Junprasert
      Assistant Professor Saichai Puapan
      Assistant Professor Rachanee Sunsern
      Assistant Professor Julaluk Baramee 
      Dr.Supaporn Duangpang

International Collaboration 

United States of America :
      - University of Pennsylvania, School of Nursing,Philadelphia, Pennsylvania
      - University of Washington School of Nursing
      - Shenadoah University, School of Nursing, Virginia
      - Case Western Reserve University Cleveland, Ohio
      - George Mason University Fairfax, Virginia
      - University of Utah

Canada :
      - School of Nursing, Memorial University of Newfoundland 
      - University of Callgary Australia: - Curtin University of Technology Perth
      - Central Queensland University -Victoria University of Technology 

United Kingdom : 
      - The University of Hull 
      - The University of East Anglia school of Nursing and Midwifery 

Portugal : 
      - University of Porto 

Japan : 
      - National College of Nursing 

China : 
      - School of Nursing,Wenzhou Medical College 
      - Dali Medical College 
      - The University of Victoria 

Korean : 
      - Eulji University Faculty of Nursing 

Indonesia : 
      - Foundation of Carolus Nursing Educational (YPKC), Jakatar 

Kingdom of Cambodia : 
      - Royal University of Phnom Penh 

Research Centers 
          The faculty offers excellence research centers as following:
      1. Excellence Research Center is established to train health care researcher, support faculty members in specific area, and enhance research potential. 
      2. The Caregiver Research center is created to train the caregiver in providing excellence care for chronic illness family member, to create caregiver network, and to develop body of knowledge. 

For more information 
       Please contact Faculty of Nursing Burapha University
      Assistant Professor Wannee Deoisres
      E-mail : wannee@buu.ac.thwanneebuu@yahoo.com

      169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand
      Tel. 0-3810-2862
      Fax. 0-3874-5790
      Website : http://nurse.buu.ac.th

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
แนวทางการจัดทำรายงานเค้าโครงฯ และรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
แนวทางการจัดรูปแบบปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดรูปแบบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย (วิทยานิพนธ์) ระดับบัณฑิตศึกษา
The_cover_of_thesis_proposal
NuG01 Thesis Dissertation Proposal and Advisory Committee Approval Form
NuG02 Appointment of Thesis Dissertation Proposal Examination Committee
NuG07 Request for Thesis Dissertation Oral Examination and The Appointment of Thesis Dissertation Oral Examination Committee (International Program)
บ.พย.00 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์)
บ.พย.00-1 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนิสิตที่กำลังทำวิทยานิพนธ์)
บ.พย.00-2 แบบคำร้องทั่วไป (เสนอรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา)
บ.พย.01 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.02 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์
  บ.พย.02-1 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ เกินกำหนด 30 วัน ครั้งที่ 1
  บ.พย.02-2 แบบคำร้องขอขยายเวลาส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ เกินกำหนด 45 วัน ครั้งที่ 2
บ.พย.03-1 แบบฟอร์มขอออกจดหมายขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.03-2 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอใช้เครื่องมือวิจัย
บ.พย.04 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
บ.พย.05 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
บ.พย.06 แบบฟอร์มขอออกหนังสือเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย
บ.พย.07 แบบเสนอขออนุญาติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะรหัส 52-55)
บ.พย.07 แบบเสนอขออนุญาติสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (เฉพาะรหัส 56-ปัจจุบัน)
บ.พย.12 แบบคำร้องขอย้ายแผนการเรียน
บ.พย.13 แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาเรียน
บ.พย.14 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
บ.พย.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชา
บ.พย.16 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อไปยังต้นสังกัด
บ.พย.17 แบบฟอร์มขอออกหนังสือขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม
บ.พย.18 แบบคำร้องขอเปลี่ยนประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์
บ.พย.19 แบบฟอร์มแสดงศักยภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
บ.พย.20-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ก่อนสอบปากเปล่า)
บ.พย.20-2 แบบฟอร์มการตรวจสอบคักลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (หลังสอบปากเปล่า)