ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก


     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
นาง นฤมล เกตุมาโร
Mrs. naruemon ketmaro
ครูพี่เลี้ยง

นาง สุดารัตน์ ทองมโนกูร
Mrs. Sudarat Thongmanokun
พี่เลี้ยงเด็ก

นาง มณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Mrs. Maneerat Prasittiboon
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว รสริน พาแพง
Ms. Rodsarin Phapheaeng
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว กิติยา เชี่ยวชาญ
Ms. Kitiya Chieocharn
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว รัตนา ชูกลิ่น
Ms. Ratana Chuklin

นางสาว ลินจง ดวงศรี
Ms. Linchong Duongsri
พี่เลี้ยงเด็ก