งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป


     งานบริหารการวิจัย
นาย นฤมิตร์ รอดโสภา
Mr. Naruemit Rodsopa
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานบริการวิชาการ
นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม
Ms. Wasana Simtiam
นักวิชาการศึกษา

     งานประกันคุณภาพการศึกษา
นาย ตฤณ ศิริพงษ์
Mr. Trin Siriphong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
Ms. Penpitchada Yothinsirithong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
นาง นฤมล เกตุมาโร
Mrs. naruemon ketmaro
ครูพี่เลี้ยง

นาง มณีรัตน์ บุษย์ดีวงษ์
Mrs. Maneerat Buddeewong
ครูพี่เลี้ยง

นาง สุดารัตน์ ทองมโนกูร
Mrs. Sudarat Thongmanokun
พี่เลี้ยงเด็ก

นาง มณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Mrs. Maneerat Prasittiboon
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว รสริน พาแพง
Ms. Rodsarin Phapheaeng
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว อุดมลักษณ์ สมานวงศ์
Ms. Audomlak Samanwong
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว กิติยา เชี่ยวชาญ
Ms. Kitiya Chieocharn
พี่เลี้ยงเด็ก (ลูกจ้าง)

นางสาว รัตนา ชูกลิ่น
Ms. Ratana Chuklin