กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและการจัดการศึกษา


     งานบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ชื่นนิยม
Ms. khanittha Chenniyom
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     งานบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
นาง ดรุณี ชมศรี
Mrs. Darunee Chomsri
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาว พรรณนิภา พิพัฒน์
Ms. Pannipa Pipat
นักวิชาการศึกษา

     งานกิจการนิสิต (ทุกระดับ) และงานประชาสัมพันธ์
นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์
Mr. Kanchanok Supanarapan
นักวิชาการศึกษา

     งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
นางสาว อริยาภัทร์ โอภาสวัฒนศักดิ์
Ms. Aliyapat Opaswattanasak
นักวิชาการศึกษา

นางสาว วริศรา พลจันทร์
Ms. Warissara Polchan
ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

     งานผลิตเอกสาร และตำรา
นาย สนิท พวงงาม
Mr. sanit
พนักงานเข้าเล่ม

     งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์
นาย กิติศักดิ์ กล้าแรง
Mr. Kitisak klarang
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย พงศกร ช้างผึ้ง
Mr. Pongsakorn Changpueng
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

     งานวิเทศสัมพันธ์
นางสาว รุ่งนภา ยศโชติ
Ms. Rungnapa yodchot
นักวิเทศสัมพันธ์

     งานบริหารการวิจัย
นาย นฤมิตร์ รอดโสภา
Mr. Naruemit Rodsopa
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานบริการวิชาการ
นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม
Ms. Wasana Simtiam
นักวิชาการศึกษา

     งานประกันคุณภาพการศึกษา
นาย ตฤณ ศิริพงษ์
Mr. Trin Siriphong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
Ms. Penpitchada Yothinsirithong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     งานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์
นาย กิตติพศ ทูปิยะ
Mr. kittipot tupiya
นักวิชาการศึกษา