คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์




ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์
Assist. Prof. Dr. Pichan Sawangwong
ผู้ทรงคุณวุฒิ



นาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม
Mr. Narongchai Khunpluem
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
Assist. Prof. Dr. Pumipat Pachana
ผู้ทรงคุณวุฒิ



อาจารย์ วิรัช คารวะพิทยากุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองคณบดี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร ชีวะเกตุ
Assist. Prof. Dr. Nisakorn Jivacate
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assist. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com,jinjutha@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Assist. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com,patcharh@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานสาขาวิชา



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Assist. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
E-MAIL : pits1962@yahoo.com ,supits@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Assist. Prof. Dr. Photjanart Sarapat
E-MAIL : photjanart@yahoo.com ,photjanart@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก



อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
E-MAIL : ponpanicha@nurse.buu.ac.th,somjit@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assist. Prof. Dr. Wannarat Lawang
E-MAIL : lawang@go.buu.ac.th,lawang@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้แทนคณาจารย์



อาจารย์ ดร. สาวิตรี หลักทอง
Dr. Sawitree Lakthong
E-MAIL : sawitree_l@nurse.buu.ac.th,sawitree_l@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมัย รัตนกรีฑากุล
Assist. Prof. Dr. Somsamai Rattanagreethakul
E-MAIL : somsamai@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคนา จงเจริญ
Assist. Prof. Angkana Chongjarearn
E-MAIL : a.rattana2514@gmail.com,angkana@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์