คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Assist. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assist. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Assist. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา หวังสุขไพศาล
Assist. Prof. Dr. Apa Wangsukpisan
E-MAIL : apa@buu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย์
Assist. Prof. Dr. Yupin Tanatwanit
E-MAIL : ytanat@hotmail.com
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Chintana Wacharasin
E-MAIL : chintana@buu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assist. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri
E-MAIL : stoonsiri@hotmail.com
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Chawirat Chunchomgul
E-MAIL : papa_nut@yahoo.co.th
ผู้ช่วยคณบดี

ประธานสาขาวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุอาจารย์ จันทนา เกิดบางแขม
Jantana Koedbangkham
E-MAIL : jantana_ct@hotmail.com
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
E-MAIL : ponpanicha@nurse.buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Assist. Prof. Dr. Photjanart Sarapat
E-MAIL : photjanart@yahoo.com
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Assist. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
E-MAIL : pits1962@yahoo.com
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Assist. Prof. Dr. Sorut Wongsuttitham
E-MAIL : sorut@yahoo.com
ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assist. Prof. Dr. Wannarat Lawang
E-MAIL : lawang@go.buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน