สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน


 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Head of Community Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assist. Prof. Dr. Wannarat Lawang

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. Suwanna Junprasert
อีเมล์ : suwanna@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Pornnapa Homsin
อีเมล์ : phomsin09@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawate
อีเมล์ : sroongrat12@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assist. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri

อีเมล์ : stoonsiri@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Assist. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : nisakorn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Assist. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล์ : larnkha@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ลีลัคนาวีระ
Assist. Prof. Dr. Yuwadee Leelukkanaveera
อีเมล์ : yuwadeel@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assist. Prof. Dr. Wannarat Lawang
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
อีเมล์ : lawang@go.buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมัย รัตนกรีฑากุล
Assist. Prof. Dr. Somsamai Rattanagreethakul
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

อีเมล์ : somsamai@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรา โพธิหัง
Assist. Prof. Pachara Photihung
อีเมล์ : pp.pachara@hotmail.com

อาจารย์ ชรัญญากร วิริยะ
charunyakorn Viriya
อีเมล์ : viriya.ao@gmail.com

อาจารย์ ตระกูลวงศ์ ฦาชา
Trakulwong Luecha
อีเมล์ : trakulw@buu.ac.th

อาจารย์ อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai
อีเมล์ : a.ano@hotmail.com

อาจารย์ อริสรา ฤทธิ์งาม
arisara Ritngam
อีเมล์ : arisara@buu.ac.th

อาจารย์ สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Sutharat Chamnanchang
อีเมล์ : sutharat_cham@hotmail.com