สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Head of Community Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Assist. Prof. Dr.Wannarat Lawang

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr.Suwanna Junprasert
อีเมล์ : suwanna@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Pornnapa Homsin
อีเมล์ : phomsin09@gmail.com,pornnapa@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr.Rungrat Srisuriyawate
อีเมล์ : sroongrat12@gmail.com ,rungrat@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assist. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : stoonsiri@hotmail.com,siriporn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ
Assist. Prof. Dr.Nisakorn Jivacate
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : nisakorn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Assist. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล์ : larnkha@gmail.com,patcharh@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ลีลัคนาวีระ
Assist. Prof. Dr.Yuwadee Leelukkanaveera
อีเมล์ : yuwadeel@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Assist. Prof. Dr.Wannarat Lawang
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
อีเมล์ : lawang@go.buu.ac.th,lawang@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมัย รัตนกรีฑากุล
Assist. Prof. Dr.Somsamai Rattanagreethakul
อีเมล์ : somsamai@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรัญญากร วิริยะ
Assist. Prof.charunyakorn Viriya
อีเมล์ : viriya.ao@gmail.com,charunyakorn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรา โพธิหัง
Assist. Prof.Pachara Photihung
อีเมล์ : pp.pachara@hotmail.com,pachara@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ฤทธิ์งาม
Assist. Prof.arisara Ritngam
อีเมล์ : arisara@buu.ac.th

อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha
อีเมล์ : trakulw@buu.ac.th

อาจารย์อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai
อีเมล์ : a.ano@hotmail.com,anochat@buu.ac.th

อาจารย์สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Sutharat Chamnanchang
อีเมล์ : sutharat_cham@hotmail.com,sutharat@buu.ac.th

อาจารย์ชลธิชา จับคล้าย
Chonthicha Jubklay
อีเมล์ : puy_abb@hotmail.com,Chonthicha.ju@buu.ac.th