สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก


 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Head of Pediatrics Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Assist. Prof. Dr. Photjanart Sarapat

รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล
Assoc. Prof. Dr. Nujjaree Chaimongkol
อีเมล์ : nujjaree@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Chintana Wacharasin

อีเมล์ : chintana@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
Assist. Prof. Dr. Yunee Pongjaturawit
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาาการพยาบาลเด็ก

อีเมล์ : yunee1809@yahoo.com ,yuneep@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธีระรังสิกุล
Assist. Prof. Dr. Narumon Teerarungsikul
อีเมล์ : teerarungsi@hotmail.com ,narumon@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Assist. Prof. Dr. Photjanart Sarapat
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : photjanart@yahoo.com ,photjanart@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
Assist. Prof. Dr. Siriyupa Sananreangsak
อีเมล์ : s_siriyupa@yahoo.com,siriyupa_s@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชนันท์ ชีวานนท์
Assist. Prof. Dr. Natchanan Chivanon
อีเมล์ : natchananc@gmail.com,natchanan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วณิตา ขวัญสำราญ
Assist. Prof. Wanita Kwansumran
อีเมล์ : matetrye@gmail.com,wanita@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชรีกร อังคประสาทชัย
Assist. Prof. Wachareekorn Aungkaprasatchai
อีเมล์ : wachareekorn@buu.ac.th

อาจารย์ จิรกุล ครบสอน
Chirakun Khrobsorn
อีเมล์ : totochung.toto@gmail.com,chirakun@buu.ac.th

อาจารย์ สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
Sawitree Wonginjun
อีเมล์ : fafarah_sa@hotmail.com,sawitreew@buu.ac.th

อาจารย์ รุ่งนพนันท์ บุปผา
Rungnobphanan ฺBuppha
อีเมล์ : rungnobphanan@gmail.com,rungnobphanan@buu.ac.th

อาจารย์ ร.อ.ญ.นาตยา แสงใส
Nattaya Sangsai
อีเมล์ : nattaya.8035@gmail.com,nattayas@buu.ac.th

อาจารย์ ปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์
Punyisa Jarintanan
อีเมล์ : punyisa.gj2@gmail.com,punyisa.ja@buu.ac.th