สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Head of Adult Nursing Group

อาจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Dr.Panicha Ponpinij

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assoc. Prof. Dr.Niphawan Samartkit
อีเมล์ : niphawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี มาสิงบุญ
Assist. Prof. Dr.Khemaradee Masingboon
อีเมล์ : Khemarad@hotmail.com,khemaradee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Assist. Prof. Dr.Chutima Chantamit-O-Pas
อีเมล์ : chutimachantamit@hotmail.com,kpchutima@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ถนัดวณิชย์
Assist. Prof. Dr.Yupin Tanatwanit
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
อีเมล์ : ytanat@hotmail.com ,tanatwanit@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา วิเสโส
Assist. Prof. Dr.Wipa Wiseso
อีเมล์ : wi_wiseso@hotmail.co.th,wiseso@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
Assist. Prof. Dr.Saifone Moungkum
ผู้ช่วยคณบดี
อีเมล์ : saifone7015@hotmail.com,saifone@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสนี โพธารส
Assist. Prof.Darussanee Potaros
อีเมล์ : darussanee@yahoo.com,darussanee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์
Assist. Prof.Suwannee Mahakaynun
อีเมล์ : linburapha@gmail.com,suwannee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธชนก วิถีธรรมศักดิ์
Assist. Prof.Patchanok Witheethamasak
อีเมล์ : p.patchanok@hotmail.com,patchanok@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Dr.Panicha Ponpinij
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
อีเมล์ : ponpanicha@nurse.buu.ac.th,somjit@buu.ac.th

อาจารย์ณชนก เอียดสุย
Nachanok Aiadsuy
ผู้แทนคณาจารย์
อีเมล์ : Nachanok.a@gmail.com,nachanok@buu.ac.th

อาจารย์วริษา กันบัวลา
Warisa Kanbuala
อีเมล์ : warisakan@hotmail.com,warisa@buu.ac.th

อาจารย์อาทิตยา อติวิชญานนท์
Artittaya Artiwitchayanon
อีเมล์ : artittaya.ar@gmail.com,artittaya@buu.ac.th

อาจารย์นนทกร ดำนงค์
Nontakorn Damnong
อีเมล์ : nontakorn_katob@hotmail.com,nontakorn@buu.ac.th

อาจารย์วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong
อีเมล์ : witchaporn232@gmail.com,witchaporn.ki@buu.ac.th