สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่


 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Head of Adult Nursing Group

อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน
Assoc. Prof. Dr. Aporn Deenan
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
อีเมล์ : apornd@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมารดี มาสิงบุญ
Assist. Prof. Dr. Khemaradee Masingboon
อีเมล์ : Khemarad@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Assist. Prof. Dr. Chutima Chantamit-O-Pas
อีเมล์ : chutimachantamit@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assist. Prof. Dr. Niphawan Samartkit
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อีเมล์ : niphawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย์
Assist. Prof. Dr. Yupin Tanatwanit

อีเมล์ : ytanat@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา วิเสโส
Assist. Prof. Dr. Wipa Wiseso
อีเมล์ : wi_wiseso@hotmail.co.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Assist. Prof. Dr. Saifone Moungkum

อีเมล์ : saifone7015@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารัสนี โพธารส
Assist. Prof. Darussanee Potaros
อีเมล์ : darussanee@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี มหากายนันท์
Assist. Prof. Suwannee Mahakaynun
อีเมล์ : linburapha@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคนา จงเจริญ
Assist. Prof. Angkana Chongjarearn
ผู้แทนคณาจารย์
อีเมล์ : a.rattana2514@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัทธชนก วิถีธรรมศักดิ์
Assist. Prof. Patchanok Witheethamasak
อีเมล์ : p.patchanok@hotmail.com

อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
อีเมล์ : ponpanicha@nurse.buu.ac.th

อาจารย์ ณชนก เอียดสุย
Nachanok Aiadsuy
อีเมล์ : Nachanok.a@gmail.com

อาจารย์ วริษา กันบัวลา
Warisa Kanbuala
อีเมล์ : warisakan@hotmail.com

อาจารย์ อาทิตยา อติวิชญานนท์
Artittaya Artiwitchayanon
อีเมล์ : artittaya.ar@gmail.com

อาจารย์ นนทกร ดำนงค์
Nontakorn Damnong
อีเมล์ : nontakorn_katob@hotmail.com

อาจารย์ วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong
อีเมล์ : witchaporn232@gmail.com