สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่


 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Head of Adult Nursing Group

อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมารดี มาสิงบุญ
Assist. Prof. Dr. Khemaradee Masingboon
อีเมล์ : Khemarad@hotmail.com,khemaradee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Assist. Prof. Dr. Chutima Chantamit-O-Pas
อีเมล์ : chutimachantamit@hotmail.com,kpchutima@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assist. Prof. Dr. Niphawan Samartkit
อีเมล์ : niphawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย์
Assist. Prof. Dr. Yupin Tanatwanit

อีเมล์ : ytanat@hotmail.com ,tanatwanit@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา วิเสโส
Assist. Prof. Dr. Wipa Wiseso
อีเมล์ : wi_wiseso@hotmail.co.th,wiseso@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Assist. Prof. Dr. Saifone Moungkum

อีเมล์ : saifone7015@hotmail.com,saifone@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารัสนี โพธารส
Assist. Prof. Darussanee Potaros
อีเมล์ : darussanee@yahoo.com,darussanee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี มหากายนันท์
Assist. Prof. Suwannee Mahakaynun
อีเมล์ : linburapha@gmail.com,suwannee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัทธชนก วิถีธรรมศักดิ์
Assist. Prof. Patchanok Witheethamasak
อีเมล์ : p.patchanok@hotmail.com,patchanok@buu.ac.th

อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
อีเมล์ : ponpanicha@nurse.buu.ac.th,somjit@buu.ac.th

อาจารย์ ณชนก เอียดสุย
Nachanok Aiadsuy
อีเมล์ : Nachanok.a@gmail.com,nachanok@buu.ac.th

อาจารย์ วริษา กันบัวลา
Warisa Kanbuala
อีเมล์ : warisakan@hotmail.com,warisa@buu.ac.th

อาจารย์ อาทิตยา อติวิชญานนท์
Artittaya Artiwitchayanon
อีเมล์ : artittaya.ar@gmail.com,artittaya@buu.ac.th

อาจารย์ นนทกร ดำนงค์
Nontakorn Damnong
อีเมล์ : nontakorn_katob@hotmail.com,nontakorn@buu.ac.th

อาจารย์ วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong
อีเมล์ : witchaporn232@gmail.com,witchaporn.ki@buu.ac.th