สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ


 

รักษาการประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Acting Head of Gerontological Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr. Pornchai Jullamate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี กังใจ
Assist. Prof. Dr. Waree Kangchai
อีเมล์ : wareek@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Assist. Prof. Dr. Naiyana Piphatvanitcha
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

อีเมล์ : naiyana_p2005@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ : pornchai@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา จันทคีรี
Assist. Prof. Chonticha Chantakeeree
อีเมล์ : chonticha.puy@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ กูลจีรัง
Assist. Prof. Orawan Kuljeerang
อีเมล์ : okuljeerang@gmail.com

อาจารย์ ดร. วะนิดา น้อยมนตรี
Dr. Wanida Noimontree
อีเมล์ : noimontree@nurse.buu.ac.th

อาจารย์ ดร. อรพินท์ หลักแหลม
Dr. Orphin Lakleam
อีเมล์ : orphin@buu.ac.th

อาจารย์ วัชรา ตาบุตรวงศ์
Watchara Tabootwong
อีเมล์ : watchara.t2525@gmail.com

อาจารย์ ศศิธร กรุณา
Sasithorn Karunaa
อีเมล์ : karunaa_sasitorn@hotmail.com