สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Head of Adult Nursing Group

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Assist. Prof. Dr.Waree Kangchai
ผู้แทนคณาจารย์
อีเมล์ : wareek@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Assist. Prof. Dr.Naiyana Piphatvanitcha
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

อีเมล์ : naiyana_p2005@hotmail.com,naiyana@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr.Pornchai Jullamate
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อีเมล์ : pornchai@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา จันทคีรี
Assist. Prof.Chonticha Chantakeeree
อีเมล์ : chonticha.puy@gmail.com,chantakeeree@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ กูลจีรัง
Assist. Prof.Orawan Kuljeerang
อีเมล์ : okuljeerang@gmail.com,orawankul@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.วะนิดา น้อยมนตรี
Dr.Wanida Noimontree
อีเมล์ : noimontree@nurse.buu.ac.th,noimontree@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
อีเมล์ : watchara.t2525@gmail.com,tabootwong@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.อรพินท์ หลักแหลม
Dr.Orphin Lakleam
อีเมล์ : orphin@buu.ac.th

อาจารย์ศศิธร กรุณา
Sasithorn Karunaa
อีเมล์ : karunaa_sasitorn@hotmail.com,sasitho@buu.ac.th

อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล
Jaturada Jariyarattanakul
อีเมล์ :