สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์


 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์
Head of Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Assist. Prof. Dr. Supit Siriarunrat

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr. Siriwan Sangin
อีเมล์ : siriwan_y2001@yahoo.com,yuenyong@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ พิริยา ศุภศรี
Assoc. Prof. Piriya Suppasri
อีเมล์ : supiriya@hotmail.com,supiriya@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา เชื้อหอม
Assist. Prof. Dr. Usa Chuahorm
อีเมล์ : usa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assist. Prof. Dr. Tatirat Tachasuksri
อีเมล์ : tatiratp@yahoo.com,tatirat@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณทนา ศุภสีมานนท์
Assist. Prof. Dr. Wantana Suppaseemanont
อีเมล์ : suppasee@gmail.com,wantanas@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Assist. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อีเมล์ : pits1962@yahoo.com ,supits@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์ บุญเนตร
Assist. Prof. Dr. Nareerat Boonnate

อีเมล์ : n.boonnate@gmail.com,nareeratb@buu.ac.th

อาจารย์ จันทิมา ชินสร้อย
Chanthima Chinsoi
อีเมล์ : chanthima564@hotmail.com,chanthima2@buu.ac.th

อาจารย์ ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol
อีเมล์ : chotip.phon@hotmail.com,chotip.ph@buu.ac.th

อาจารย์ ศิรินภา แก้วพวง
Sirinapa Kaewpoung
อีเมล์ : kaewsirinapa2534@gmail.com,sirinapa.ka@buu.ac.th

อาจารย์ อารียา สมรูป
Areeya Somroop
อีเมล์ : reeyaa30@gmail.com,areeya.so@buu.ac.th

อาจารย์ ชนาภา งามฉาย
Chanapa Ngamchay
อีเมล์ : chanapa.ngamchay@gmail.com,chanapa.ng@buu.ac.th

อาจารย์ ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong
อีเมล์ : paweena.rayong@gmail.com,paweena.ti@buu.ac.th