สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล


 

ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Head of Nursing Administration Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Assist. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา รัตนจรณะ
Assist. Prof. Dr. Sahattaya Rattanajarana
อีเมล์ : sahattar@yahoo.com,sahattar@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Assist. Prof. Dr. Sorut Wongsuttitham
อีเมล์ : sorut@yahoo.com,sorut@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา หวังสุขไพศาล
Assist. Prof. Dr. Apa Wangsukpisan

อีเมล์ : apa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Assist. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa
ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
อีเมล์ : laddawanp2550@gmail.com,laddawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาภา กันยะ
Assist. Prof. Boonyapa Kanya
อีเมล์ : wann_gender@hotmail.com,boonyapa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพิมพ์ ชูปาน
Assist. Prof. Siripim Chupan
อีเมล์ : siripim1@yahoo.com,Siripim@buu.ac.th

อาจารย์ ดร. ภรณี สวัสดิ์-ชูโต
Dr. Paranee Svastdi-Xuto
อีเมล์ : p_pongkeow@yahoo.com,paranee@buu.ac.th

อาจารย์ ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad
อีเมล์ : Damrongs@buu.ac.th

อาจารย์ กิ่งดาว การะเกต
Kingdao Karaket
อีเมล์ : karakedFBI@gmail.com,kingdao@buu.ac.th

อาจารย์ ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Chawirat Chunchomgul

อีเมล์ : papa_nut@yahoo.co.th,chawirat@buu.ac.th