สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

 

ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Head of Nursing Administration Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Assist. Prof. Dr.Laddawan Puttaruksa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนจรณะ
Assist. Prof. Dr.Sahattaya Rattanajarana
อีเมล์ : sahattar@yahoo.com,sahattar@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Assist. Prof. Dr.Sorut Wongsuttitham
อีเมล์ : sorut@yahoo.com,sorut@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล
Assist. Prof. Dr.Apa Wangsukpisan
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี
อีเมล์ : apa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Assist. Prof. Dr.Laddawan Puttaruksa
ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
อีเมล์ : laddawanp2550@gmail.com,laddawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา กันยะ
Assist. Prof.Boonyapa Kanya
อีเมล์ : wann_gender@hotmail.com,boonyapa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิมพ์ ชูปาน
Assist. Prof.Siripim Chupan
อีเมล์ : siripim1@yahoo.com,Siripim@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภรณี สวัสดิ์-ชูโต
Dr.Paranee Svastdi-Xuto
อีเมล์ : p_pongkeow@yahoo.com,paranee@buu.ac.th

อาจารย์ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad
อีเมล์ : Damrongs@buu.ac.th

อาจารย์ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Chawirat Chunchomgul
ผู้ช่วยคณบดี
อีเมล์ : papa_nut@yahoo.co.th,chawirat@buu.ac.th