สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing

อาจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Dr.Sawitree Lakthong

รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub
อีเมล์ : pornpat12@yahoo.com,pornpath@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assist. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
อีเมล์ : jinjuthatawan@gmail.com,jinjutha@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Assist. Prof. Dr.Pichamon Intaput
อีเมล์ : mouth.mind@gmail.com,rodjana@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Assist. Prof. Dr.Duangjai Vatanasin
อีเมล์ : duangjaivat@yahoo.com,duangjai@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ อาษารัฐ
Assist. Prof.Tanawan Asarath
อีเมล์ : tanawan07@gmail.com,thanawaa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวลี สุนทรวิจิตร
Assist. Prof.Sarawalee Suntornvijitr
อีเมล์ : ssarawalee@gmail.com,sarawalee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ ศรีโสภา
Assist. Prof.Pornpan Srisopa
อีเมล์ : pornpansri@gmail.com,pornpan@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.จันทนา เกิดบางแขม
Dr.Jantana Koedbangkham
อีเมล์ : jantana_ct@hotmail.com,jantanak@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Dr.Sawitree Lakthong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล์ : sawitree_l@nurse.buu.ac.th,sawitree_l@buu.ac.th

อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุดใจ
Dr.pornpun sudjai
อีเมล์ : medicgift@hotmail.com,pornpun.su@buu.ac.th

อาจารย์ภาคิณี เดชชัยยศ
Pakinee Detchaiyot
อีเมล์ : pakinee@nurse.buu.ac.th,pakinee@buu.ac.th

อาจารย์รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee
อีเมล์ : russunan@gmail.com,russunan.ja@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดรชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr.Chanudda Nabkasorn
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อีเมล์ : chanuddan@yahoo.com,chanudda@buu.ac.th