สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing

อาจารย์ จันทนา เกิดบางแขม
Jantana Koedbangkham

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assist. Prof. Dr. Pornpat Hengudomsub
อีเมล์ : pornpat12@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assist. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
อีเมล์ : jinjuthatawan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชามญชุ์ ปุณโณทก
Assist. Prof. Dr. Pichamon Poonnotok
อีเมล์ : mouth.mind@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Assist. Prof. Dr. Duangjai Vatanasin
อีเมล์ : duangjaivat@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ
Assist. Prof. Tanawan Asarath
อีเมล์ : tanawan07@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวลี สุนทรวิจิตร
Assist. Prof. Sarawalee Suntornvijitr
อีเมล์ : ssarawalee@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ศรีโสภา
Assist. Prof. Pornpan Srisopa
อีเมล์ : pornpansri@gmail.com

อาจารย์ จันทนา เกิดบางแขม
Jantana Koedbangkham
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล์ : jantana_ct@hotmail.com

อาจารย์ สาวิตรี หลักทอง
Sawitree Lakthong
อีเมล์ : sawitree_l@nurse.buu.ac.th

อาจารย์ ภาคิณี เดชชัยยศ
Pakinee Detchaiyot
อีเมล์ : pakinee@nurse.buu.ac.th

อาจารย์ หทัยชนก เผ่าวิริยะ
Hathaichanok Phaowiriya
อีเมล์ : hathai_ns@hotmail.com

อาจารย์ รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee
อีเมล์ : russunan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร ชนัดดา แนบเกษร
Assist.Prof. Capt. Dr. Chanudda Nabkasorn
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อีเมล์ : chanuddan@yahoo.com