ข้อมูลงานบริหารบุคคล


การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
    2.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    3.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    4.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
    5.  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    6.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    7.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    8.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
    9.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    10.  
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    11.  
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    12.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    13.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
    2.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    3.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    4.  แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
    5.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    6.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
    7. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    8.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    9.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

1. ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

2. แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3. แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
4. แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
5. 
แบบกรอกปริมาณงาน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ

     6. ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
     7. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
     8. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2
     9. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562

1. ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

2. แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3. แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
4. แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ

     5. ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
     6. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
     7. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     
     

 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
   1. ประกาศาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2561
 2.  ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 3. แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
4. แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
 5. แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
6. แบบกรอกปริมาณงาน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ

    7. ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    8. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   สายวิชาการ
   

1.  แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา

2.  หลักเกณฑ์ วิธีการและการเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 **(ฉบับใหม่)**
5.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
6.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
7.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
**(ฉบับใหม่)**
9.  คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะ
10.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
13.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 15.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)
16.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
17.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
18.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2556
 2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 4.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.2554
 5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 6.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 7.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)  
 8.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
9.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
10.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2562
11.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2562สวัสดิการ
   

ประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์ม
   
   
แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
แบบฟอร์มรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล
ขอเพิ่มวุฒิ

แบบฟอร์มอื่นๆ
หนังสือรับรอง
ใบสมัครงาน