ข้อมูลงานบริหารบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562

1. ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

2. แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3. แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
4. แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
5. 
แบบกรอกปริมาณงาน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ

     6. ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
     7. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
     8. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2
     9. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562

1. ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562

2. แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3. แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
4. แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ

     5. ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
     6. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
     7. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     
     

 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
   1. ประกาศาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2561
 2.  ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 3. แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
4. แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
 5. แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
6. แบบกรอกปริมาณงาน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ

    7. ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    8. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
 
1.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0005/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
     วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2558

  2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

  3.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 4.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 5.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.2554
 6.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 7.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 8.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)

 
การจัดทำข้อตกลง
   สายวิชาการ
   

1.  แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา

2.  หลักเกณฑ์ วิธีการและการเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
5.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.  คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะ
7.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562
10.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2
 13.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)


แบบฟอร์ม
   
   
แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
แบบฟอร์มรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลขอเปลี่ยนชื่อ
ขอเพิ่มวุฒิ

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน ในประเทศ
แบบใบลาพักผ่อนต่างประเทศ
แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มอื่นๆ

หนังสือรับรอง
ใบสมัครงาน