ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกงานวรรณกรรมทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา