แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

คู่มือและแนวทางการดำเนินงานวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์


แบบฟอร์มการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - 60

    สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 61

          นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - 61

         นิสิตรหัส 59-60 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่

         นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตรหัส 58


แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)