แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

แบบฟอร์มการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - 60

    สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 61

          นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - 61

         นิสิตรหัส 59-60 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่

         นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำหรับนิสิตรหัส 59-60

แบบฟอร์มที่ใช้ในบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป

         นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มที่ใช้ในบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่