แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

คู่มือและแนวทางการดำเนินงานวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - ปัจจุบัน


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์


แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)