ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้า