เกี่ยวกับเรา

การก่อตั้ง
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2525 โดยเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้โอนเข้ามาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นคณะวิชาแรกของ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ตั้ง
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีอาคารก่อสร้างทั้งหมด 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคารอนุรักษ์ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารสโมสรนิสิต และ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ (โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา) รวมพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 23,000 ตารางเมตร

พันธกิจและหลักสูตรที่เปิดดำเนินการ
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้กำหนดนโยบายและจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต คณะฯ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรกในปีการศึกษา 2526 ต่อมาได้ขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงหลักสูตรระดับพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตในภาคการศึกษาที่ 2/2548 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้
           1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2526 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 20 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,047 คน
           2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 8 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,130 คน
           3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มเปิดสอนสาขาการพยาบาลชุมชนเป็นสาขาแรก ในปีการศึกษา 2538 และขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่
                    1) สาขาการพยาบาลเด็ก
                    2) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
                    3) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
                    4) สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                    5) สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
                    6) สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติครอบครัว
                    7) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
                    8) สาขาการบริหารการพยาบาล ซึ่งมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 9 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 358 คน
           4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2543 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 4 รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน
           5. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาในหลักสูตรจำนวน 9 คน
สีและต้นไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
           สีประจำคณะฯ : สีแสด หมายถึง ความขยัน ความมุมานะ ความพยายาม
           ต้นไม้ประจำคณะฯ : ต้นแคแสด เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบยอดรูปรี ช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง ออกดอกตลอดปี ออกดอกเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2556-2560) ดังนี้

ปรัชญา
           วิชาการนำสมัย มั่นในคุณธรรม ก้าวนำพร้อมสังคม ผสมผสานความเป็นไทย มุ่งไกลสู่สากล

วิสัยทัศน์
           ขุมปัญญาด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ
           The Wisdom of Nursing For The Well-being Of Mankind


พันธกิจ
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพันธกิจ ดังนี้
           1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการทำงานเป็นทีม สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จริยธรรม มีความเป้นสากล และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
           2. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
           3. ให้บริการวิชาการเพื่องสร้างความเข้มแข็งและพึงตนเองได้ ทั้งของชุมชนและสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
           4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพระดับสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
           5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม สังคม และความเป็นผู้นำ
           2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการเรียน การสอน และการบริหาร
           3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทางด้านสุขภาพอนามัย
           4. เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลสู่ชุมชน วิชาชีพพยาบาล และวิชาชีพทางสุขภาพอนามัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
           5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการดูแลทางสุขภาพ
           6.ให้ความช่วยเหลือแก่นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในเอเชียแปซิฟิคและแถบลุ่มแม่น้ำโขง ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรพยาบาล

อัตลักษณ์
           บัณฑิตรักษ์สุขภาพ "เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง"

เอกลักษณ์
           เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่อุตสาหรกรรม

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
           NURSE : สร้างสรรค์ เป็นหนึ่ง ยอมรับกัน รอบรู้ สู่ความเป็นเลิศ
              N = Novelty : สร้างสรรค์
              U = Unity : เป็นหนึ่งเดียว
              R = Respect : ยอมรับกัน
              S = Smart : รอบรู้
              E = Exellence : สู่ความเป็นเลิศแผนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th