ประชาสัมพันธ์

   ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้ารับการอบรมฯ

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรืองการพยาบาลผุ้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2561

   สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 เรื่องนวัตกรรมและระบบบริการการพยาบาลใหม่ในยุคดิจิตอล

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th