ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพิ่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพิ่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก


          เป็นการส่งเสริมสุขภาพและของครอบครัวนับเป็นสิ่งสำคัญในภาวะสังคมปัจจุบัน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ต้องวางรากฐานในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงต้องใช้ผู้อบรมเลี้ยงดูที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจเด็กทั้งด้านชีวจิตสังคม และวิธีเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มองเห็นปัญหา และความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540


การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์เด็กเล็ก
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเปรียบเสมือนมีลูกคนเดียวกัน ซึ่งให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย สุขสบาย อย่างเต็มความสามารถ และให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ดังนั้นความใกล้ชิดและการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์ฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับทาง ศูนย์ฯ ได้ดังต่อไปนี้
           1. ผู้ปกครองสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือปัญหา ของเด็กกับประธานศูนย์ฯ ตลอดจนผู้ดูแลได้เสมอ อาจเป็นในช่วงเวลารับ - ส่งเด็ก หรือเวลาอื่นที่สะดวก
           2. เมื่อพบว่าเด็กมีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือแก้ไขจากทางบ้าน ศูนย์ฯ อาจเชิญผู้ปกครองมาอภิปรายปัญหาของเด็ก เพื่อร่วมมือกันหาลู่ทางแก้ไขต่อไป
           3. ผู้ปกครองสามารถเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้
           4. ขอความกรุณาผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในสมุดประจำตัวเด็ก และส่งให้ครูพี่เลี้ยงเด็กในเวลาที่มาส่งเด็ก

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
           ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 2859 โทรสาร 038-393476

หลักการและเหตุผล
           แนวโน้มบทบาทของพยาบาลในปัจจุบันเน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งต้องวางรากฐานในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงจำเป็นต้องมีผู้อบรมเลี้ยงดูที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าใจเด็กทั้งทางด้านชีว – จิต - สังคม (Bio – psycho - social) และวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

           เนื่องจากในปัจจุบันบิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน เวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีน้อยลง และบางรายต้องทิ้งเด็กอยู่บ้านตามลำพังกับพี่เลี้ยงที่ขาดความรู้ความสามารถในการดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นจึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น และปรับเปลี่ยนเป็นโครงการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย


ตารางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย และปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กเล็กวัตถุประสงค์และพันธกิจ
           วัตถุประสงค์
           1. วิจัยเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะฯหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
           2. ให้บริการดูแลเด็กเล็ก โดยเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเล็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตสังคม
           3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

   


           พันธกิจ
           1. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดูแลเด็กเล็ก
           2. ให้บริการวิชาการด้านการดูแลเด็กเล็ก และพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร/ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก
           3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดูแลเด็กเล็กแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตารางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย และปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กเล็ก


การรับสมัคร

           หลักเกณฑ์การรับเด็ก

           1. รับเด็กอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 ปี
           2. รับเลี้ยงเด็กปกติ คือ เด็กที่ไม่มีความพิการหรือบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
           3. รับสมัครตามลำดับก่อน - หลังจนครบตามจำนวนที่ทางศูนย์ฯ กำหนดไว้


           การสมัคร

           ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
           1. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
           3. รูปถ่ายของเด็ก ไม่จำกัดขนาด เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 3 รูป
           4. รูปถ่ายของผู้ที่จะรับ - ส่งเด็ก 3 คน เห็นหน้าชัดเจน ขนาดสองนิ้ว คนละ 2 รูป

           การรับ - ส่งเด็ก

           ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดทำการในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ผู้ปกครองสามารถมาส่งและรับเด็กภายในช่วงเวลาดังกล่าว

 
ตารางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย และปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กเล็ก

 

 

            ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมให้กับเด็กในลักษณะเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยและหลักวิชาการ

           การตรวจสุขภาพ/ การส่งเสริมพัฒนาการ
           มีการควบคุมรักษาความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องใช้อย่างเข้มงวด นอกจากนั้นยังมีบริการด้านสุขภาพ ดังนี้
           1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งบันทึกลงในแฟ้มประวัติทุกเดือน
           2. บริการตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ทุก 6 เดือน
           3. บริการตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
           4. ในกรณีเจ็บป่วย จะได้รับการปฐมพยาบาลจากพยาบาล

 

 

 กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันสงกรานต์

 

 

 


วันไหว้ครู

 

 

 


วันแม่แห่งชาติ

 

 

 


วันพ่อแห่งชาติ