ห้องเรียน

มีทั้งหมด จำนวน 17 ห้อง

1> N201
2> N209
3> N308
4> N309
5> N408
6> N409
7> N410
8> N511
9> N512
10> N2201/3
11> N2303
12> N2305
13> N2306/1
14> N2306/2
15> N2502
16> N2503
17> N2504/1