ห้องเรียน

มีทั้งหมด จำนวน 3 ห้อง

1> N2304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
2> ชั้น 1 อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
3> ห้องอ่านหนังสือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

   

   

ห้องพักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์