ห้องประชุม

ห้องพักภายในอาคารหอพักฯ

           1. บริการห้องพักสำหรับนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ) จำนวน 60 ห้อง (ห้องพัดลม ) พักได้ 4 คน / 1 ห้อง ราคาห้อง 5,000. บาท/คน/เทอม ค่าประกันหอพักและค่ามัดจำกุญแจ 550 บาท

           2. บริการห้องพักสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป (หญิง ) เป็นห้องปรับอากาศ 14 ห้อง ห้องพัดลม 14 ห้อง พักได้ 4 คน / 1 ห้อง ตามราคาดังนี้
                    ห้องปรับอากาศ(รายวัน) ราคา 600 บาท/ คืน/ห้อง
                    ห้องปรับอากาศ(รายเดือน) ราคา 8,000. บาท / เดือน/ห้อง
                    ห้องพัดลม(รายวัน) ราคา 480. บาท / คืน
                    ห้องพัดลม(รายเดือน) ราคา 6,000. บาท / เดือน

            ติดต่อขอใช้บริการหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ โทร : 038-102222 ต่อ 2803 โทรสาร : 0-3839-3476

บริการห้องพัก หอพักคณะพยาบาลศาสตร์


   

   
   
   
   

 

หอพักโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา