ห้องประชุม

มีทั้งหมด จำนวน 5 ห้อง

1> ห้องประชุมแคแสด
2> ห้องประชุมดอกปีบ
3> ห้องประชุมนพรัตน์
4> ห้องรับรอง
5> ห้องแสนสุข

บริการห้องประชุม  
 
           1. ห้องประชุมแคแสด (ชั้น 5 ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 200 ท่าน ราคาวันละ 3,200 บาท
           2. ห้องประชุมดอกปีป (ชั้น 3 ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 50-60 ท่าน ราคาวันละ 1,700 บาท
           3. ห้องประชุมนพรัตน์(ชั้น 6 ) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 30-50 ท่าน ราคาวันละ 1,700 บาท
           4. ห้องประชุมแสนสุข (ชั้น 1 ) อาคารอนุรักษ์ รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 50-80 ท่าน ราคาวันละ 1,700 บาท 
           5. ห้องประชุมสามมุข (ชั้น 2 ) อาคารอนุรักษ์ รองรับผู้เข้าประชุมได้จำนวน 50-80 ท่าน ราคาวันละ 1,700 บาท 
 

   

ห้องประชุมแคแสด

   

   

ห้องประชุมดอกปีบ

ห้องประชุมนพรัตน์

   
   

ห้องประชุมแสนสุข

ห้องประชุมสามมุข