ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 04 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศ : นางสาววาสนา ซิ้มเทียม
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9
 
  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  9 อบรมตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2560  

รายละเอียดโครงการฯ      ปฏิทินการรับสมัครฯ    ใบสมัครฯ