ข่าว การศึกษา
วันที่ 07 มีนาคม 2562 ผู้ประกาศ : นางสาวเพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
 

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562
  
ระดับปริญญาโท ๗ หลักสูตร
              1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แบบเต็มเวลา จำนวน 15 คน และแบบไม่เต็มเวลา จำนวน 15 คน                     
              1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา จำนวน 15 คน                    
              1.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบเต็มเวลา จำนวน 15 คน และแบบไม่เต็มเวลา จำนวน 20 คน                      
              1.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แบบไม่เต็มเวลา จำนวน 20 คน             
              1.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบไม่เต็มเวลา จำนวน 20 คน                 
              1.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แบบเต็มเวลา จำนวน 15 คน และแบบไม่เต็มเวลา 20 คน                    
              1.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แบบเต็มเวลา จำนวน 5 คน 
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
              2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  แบบเต็มเวลา จำนวน 8 คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ที่มีผลการทดสอบไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษสามารถเข้าศึกษาก่อนได้  โดยภายใน 1 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษานิสิตต้องนำผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศฯ มายื่นให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

เปิดรับสมัครสอบ 3 รอบ
                    รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562
                    รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  4 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
                    รอบที่ 3 ระหว่างวันที่  15 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2562

สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) โทร. 038-102836
เว็บไซต์ http://nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu