ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ประกาศ : นางสาววาสนา ซิ้มเทียม
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
 
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่  11 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 และเริ่มฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม โทร. 038-102845  (วันและเวลาราชการ)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนตลอดหลักสูตรฯ 50,000 บาท

ปฎิทินการรับสมัคร     ใบสมัคร