ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ประกาศ : นางสาววาสนา ซิ้มเทียม
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
 
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต  โดยรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ http://nurse.buu.ac.th/student/ วันที่ 30  กันยายน ถึงวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  หากไม่รายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
ประกาศผลฯ ศูนย์โรงพยาบาลศิครินทร์   
ประกาศผลฯ ศูนย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา