ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้ประกาศ : นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
 
     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่  5 
        เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม โทร. 038-102845  (วันและเวลาราชการ)

ใบสมัคร
แผ่นพับ