ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 06 กันยายน 2564 ผู้ประกาศ : นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
 
การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล จำนวน 510 ชั่วโมง
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล  จำนวน 510 ชั่วโมง

*ขณะนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการรับรองจากสภาการพยาบาล*  

คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  และเริ่มเปิดเรียน เดือนพฤศจิกายน                                        

จำนวนที่รับสมัคร 60 คน 


วันเวลาในการจัดการอบรม (การเรียนการสอน) ยืดหยุ่นตามความสะดวกของ    ผู้เข้ารับการอบรม


โอกาสในการทำงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 

Øโรงพยาบาล

Ø ที่บ้าน

Ø สถานดูแลผู้สูงอายุ

Ø ศูนย์สุขภาพชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Ø สถานบริการสุขภาพอื่น ๆ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

3. สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

4. มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

* อาจารย์ผู้สอนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล และการพยาบาลผู้สูงอายุโดยตรงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

* อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การทำงานในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และ สถานดูแลผู้สูงอายุระยาว

*อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่

* ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมและทันสมัย

* ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab)

* สถานฝึกปฏิบัติการทั้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

*ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผศ.ดร.วารี กังใจ โทร 03810 -2852  e-mail: kangchai.waree@gmail.com

หรือลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/wQmSzJv2gPBT4wWR6