กลุ่มงานการบริหารและการจัดการทั่วไป     งานบริหารบุคคล

นาง ประภัสสร พลาบดีวัฒน
Mrs. Prapassorn Plabodewat
บุคลากร ชำนาญการ


นางสาว จตุพร วิรานุวัตร
Ms. Jatuporn Viranuvut
บุคลากร

     งานบริหารพัสดุ

นางสาว จิราพร ศรีหนองเม็ก
Ms. Jiraporn Srinongmake
ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว วริศรา พลจันทร์
Ms. Warissara Polchan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     งานบริหารการคลัง

นาง วราภรณ์ ทูปิยะ
Mrs. Waraporn Tupiya
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว วราภรณ์ ระจิตดำรงค์
Ms. Waraporn Rajitdamrong
นักวิชาการเงินและบัญชี
     งานพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์

นาง ประไพ จันทร์เจริญ
Mrs. Prapri Chanchareon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
     งานธุรการและสารบรรณ

นาย เอกรินทร์ สามา
Mr. ekkarin sama
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง พิราภรณ์ ชิ้นเกษร
Mrs. Piraporn Chinkasorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาง อำไพ ผ่องใส
Mrs. Ampai Pongsai
ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางสาว ศศิธร วรรัตน์
Ms. Sasithornm Worarat
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว สุภาวิณี วรรณพงษ์
Ms. Supawinee Wannapong
     งานบริหารอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

นาย นิรัช แซมไธสง
Mr. Nirut Samthaisong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นาย สัญญา ชื่นชอบ
Mr. Sanya Chuenchob
ผุ้ปฏิบัติงานช่าง
     งานบริหารหอพัก

นาง สุภาภรณ์ รูปเล็ก
Mrs. Supaporn rubrak
เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
     งานบริหารยานพาหนะ

นาย วิโรจน์ วงษ์เสถียร
Mr. Virot Wongsatien
พนักงานคนขับรถ

นาย ชัยรัตน์ สงวนณรงค์ชัย
Mr. Chairat Sahnguannarongchai
พนักงานขับรถยนต์

นาย สำเริง วงษ์เสถียร
Mr. samraeng Wongsathian
พนักงานขับรถยนต์

นาย อำนวย อ่องน้อย
Mr. amnoy Ongnoi
พนักงานขับรถยนต์

นาย มนตรี มีมาก
Mr. Montree Meemak
พนักงานขับรถยนต์

นาย ธวัชชัย เกษแก้ว
Mr. Thawatchai katekaew
พนักงานขับรถ

นาย ชลิต ประยูรศักดิ์
Mr. Chalit Prayoonsak
พนักงานขับรถ
     งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร

นางสาว ชาลินี เย็นดี
Ms. Chalinee yendee
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     แม่บ้าน

นาง น้ำค้าง ช่วยป้อง
Mrs. Namkang Chauipong