กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและการจัดการศึกษา



     งานบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี

นางสาว ขนิษฐา ชื่นนิยม
Ms. khanittha Chenniyom
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     งานบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นาง ดรุณี ชมศรี
Mrs. Darunee Chomsri
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาว พรรณนิภา พิพัฒน์
Ms. Pannipa Pipat
นักวิชาการศึกษา
     งานกิจการนิสิต (ทุกระดับ) และงานประชาสัมพันธ์

นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์
Mr. Kanchanok Supanarapan
นักวิชาการศึกษา
     งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางสาว อริยาภัทร์ โอภาสวัฒนศักดิ์
Ms. Aliyapat Opaswattanasak
นักวิชาการศึกษา

นางสาว มุกดารัศมิ์ พระสว่าง
Ms. Mookdarat Prasawang
ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
     งานผลิตเอกสาร และตำรา
     งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์

นาย กิติศักดิ์ กล้าแรง
Mr. Kitisak klarang
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย พงศกร ช้างผึ้ง
Mr. Pongsakorn Changpueng
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
     งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาว รุ่งนภา ยศโชติ
Ms. Rungnapa yodchot
นักวิเทศสัมพันธ์
     งานบริหารการวิจัย

นาย นฤมิตร์ รอดโสภา
Mr. Naruemit Rodsopa
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
     งานบริการวิชาการ

นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม
Ms. Wasana Simtiam
นักวิชาการศึกษา
     งานประกันคุณภาพการศึกษา

นาย ตฤณ ศิริพงษ์
Mr. Trin Siriphong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
     งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
Ms. Penpitchada Yothinsirithong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     งานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์

นาย กิตติพศ ทูปิยะ
Mr. kittipot tupiya
นักวิชาการศึกษา
     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

นาง นฤมล เกตุมาโร
Mrs. naruemon ketmaro
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง

นาง สุดารัตน์ ทองมโนกูร
Mrs. Sudarat Thongmanokun
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก

นาง มณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Mrs. Maneerat Prasittiboon
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว รสริน พาแพง
Ms. Rodsarin Phapheaeng
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว กิติยา เชี่ยวชาญ
Ms. Kitiya Chieocharn
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาว รัตนา ชูกลิ่น
Ms. Ratana Chuklin
ตำแหน่ง :

นางสาว ลินจง ดวงศรี
Ms. Linchong Duongsri
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก