ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก


กิติยา เชี่ยวชาญ
Kitiya Chieocharn

พี่เลี้ยงเด็ก

matoy0624@gmail.com

มณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Maneerat Prasittiboon

พี่เลี้ยงเด็ก

maneeratp@buu.ac.th

รสริน พาแพง
Rodsarin Phapheaeng

พี่เลี้ยงเด็ก

rodsarin@buu.ac.th

ลินจง ดวงศรี
Linchong Duongsri

พี่เลี้ยงเด็ก


สุดารัตน์ ทองมโนกูร
Sudarat Thongmanokun

พี่เลี้ยงเด็ก

sudarat.th@buu.ac.th