คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์
Asst. Prof. Dr. Pichan Sawangwong
ผู้ทรงคุณวุฒินาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม
Mr. Narongchai Khunpluem
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
Asst. Prof. Dr. Pumipat Pachana
ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ วิรัช คารวะพิทยากุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร ชีวะเกตุ
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Jivacate
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com,jinjutha@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com,patcharh@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานสาขาวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
E-MAIL : pits1962@yahoo.com ,supits@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
E-MAIL : ponpanicha@nurse.buu.ac.th,somjit@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Asst. Prof. Dr. Wannarat Lawang
E-MAIL : lawang@go.buu.ac.th,lawang@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้แทนคณาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr. Waree Kangchai
E-MAIL : wareek@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr. Naiyana Piphatvanitcha
E-MAIL : naiyana_p2005@hotmail.com,naiyana@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์อาจารย์ ณชนก เอียดสุย
Nachanok Aiadsuy
E-MAIL : Nachanok.a@gmail.com,nachanok@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์