การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล  

ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อจบการอบรมแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานให้การดูแล สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุได้

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ****               

จำนวนที่รับสมัคร 60 คน 


วันเวลาในการจัดการอบรม ทฤษฎีเรียน วันเสาร์-อาทิตย์

ภาคปฏิบัติเรียนวันจันทร์ - ศุกร์

ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้เรียนได้

โอกาสในการทำงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 

Øโรงพยาบาล

Ø ที่บ้าน

Ø สถานดูแลผู้สูงอายุ

Ø ศูนย์สุขภาพชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Ø สถานบริการสุขภาพอื่น ๆ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

3. สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

4. มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

* อาจารย์ผู้สอนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล และการพยาบาลผู้สูงอายุโดยตรงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

* อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การทำงานในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และ สถานดูแลผู้สูงอายุระยาว

*อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งในและต่างประเทศ

สถานที่

* ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมและทันสมัย

* ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab)

* สถานฝึกปฏิบัติการทั้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

*ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี

ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 15,000 บาท

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก

ใบสมัคร

แผ่นพับ


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณวาสนา ซิ้มเทียม งานบริการวิชาการ โทร. 038-10-2886 E-mail: wasanaa@buu.ac.th

หรือ ผศ.ดร.วารี กังใจ โทร.038-10-2852  E-mail: kangchai.waree@gmail.com


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada