ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 3 Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  ขอเชิญเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง: Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing"  รุ่นที่ 3 

ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 (ภาคทฤษฎีเรียนออนไลน์ภาคปฏิบัติฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก)

วิธีการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารสมัคร)

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ.2565
  • การจ่ายค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร คนละ  45,000 บาท โดยสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565                                         (ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  และชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.  2565)

  • สมัครออนไลน์ ได้ที่  https://forms.gle/KGzqypiBKo255KT77 หรือ

  • ติดต่อขอใบสมัครสมัครที่คุณวาสนา ซิ้มเทียม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ Download ใบรับสมัครที่ ใบสมัคร
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง

คุณวาสนา ซิ้มเทียม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน             

 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวาสนา ซิ้มเทียม โทร. 038-102886

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  คนละ  45,000  บาท (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

 

วิธีการชำระเงิน โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

(กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476) หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th

 ** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วยค่ะ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียนกรณีมีเหตุขัดข้องอันเกิดจากผู้สมัคร

 

จดหมายนำ

แผ่นพับ

ใบสมัคร

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University