พนักงานภารกิจประเภทวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr. Punyarat Lapvongwatana

โทร : 038-102860
email : punyarat.la@buu.ac.th

Profile

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr.Darawan Thapinta

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคตะวันออก
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี มาสิงบุญ
Asst. Prof. Dr.Khemaradee Masingboon

โทร : 038-102835
email : Khemarad@hotmail.com, khemaradee@buu.ac.th

Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr.Supit Siriarunrat

โทร : 038-102860
email : supits@go.buu.ac.th, supits@buu.ac.th

Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย หอมจำปา
Asst. Prof. Dr.Pissamai Homchampa

email : pissamai.ho@buu.ac.th

Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
Assoc. Prof. Dr.Siriyupa Sananreangsak

โทร : 038-102860
email : s_siriyupa@yahoo.com, siriyupa_s@buu.ac.th

Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา เชื้อหอม
Asst. Prof. Dr.Usa Chuahorm

โทร : 038-102861
email : usa@buu.ac.th
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr.Waree Kangchai

โทร : 038-102854
email : wareek@buu.ac.th
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Profile