สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Asst. Prof. Dr.Chutima Chantamit-O-Pas

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Head of Adult Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assoc. Prof. Dr.Niphawan Samartkit

โทร : 038-102835
email : niphawan@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี มาสิงบุญ
Asst. Prof. Dr.Khemaradee Masingboon

โทร : 038-102835
email : Khemarad@hotmail.com, khemaradee@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Asst. Prof. Dr.Chutima Chantamit-O-Pas

โทร : 038-102835
email : chutimachantamit@hotmail.com, kpchutima@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา วิเสโส
Asst. Prof. Dr.Wipa Wiseso

โทร : 038-102832
email : wi_wiseso@hotmail.co.th, wiseso@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Asst. Prof. Dr.Panicha Ponpinij

โทร : 038-102832
email : ponpanicha@nurse.buu.ac.th, somjit@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr.Saifone Moungkum

โทร : 038-102832
email : saifone@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสนี โพธารส
Asst. Prof.Darussanee Potaros

โทร : 038-102833
email : darussanee@yahoo.com, darussanee@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof.Nachanok Aiadsuy

โทร : 038-102833
email : Nachanok.a@gmail.com, nachanok@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา กันบัวลา
Asst. Prof.Warisa Kanbuala

โทร : 038-102815
email : warisakan@hotmail.com, warisa@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตยา อติวิชญานนท์
Asst. Prof.Artittaya Artiwitchayanon

โทร : 038-102831
email : artittaya.ar@gmail.com, artittaya@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทกร ดำนงค์
Asst. Prof.Nontakorn Damnong

โทร : 038-102815
email : nontakorn_katob@hotmail.com, nontakorn@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong

โทร : 038-102846
email : witchaporn232@gmail.com, witchaporn.ki@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ปุณฑรี พิกุลณี
Puntaree Pikulnee

โทร : 038-10
email : monkcream@hotmail.com, puntaree.pi@buu.ac.th
Profile

อาจารย์กัญญารัตน์ ป้อมสุวรรณ
Kanyarat Pomsuwan

โทร : 038-102834
email : kanyarat_pomsuwan@kkumail.com, kanyarat.po@buu.ac.th
Profile

อาจารย์สิริวรรณ นิรมาล
Siriwan Nirmal

โทร : 038-10
email : siriwann@buu.ac.th
Profile

อาจารย์พรสุดา งามแสง
Phonsuda Ngamsaeng

โทร : 038-10
email : Phonsuda.ngam@gmail.com, phonsuda.ng@buu.ac.th
Profile

อาจารย์นิศารัตน์ ยุวพัฒนวงศ์
Nisarat Yuwapattanawong

โทร : 038-102831
email : nisarat.yuwa@gmail.com, nisarat.yu@buu.ac.th
Profile

อาจารย์วาณี พงษ์ทอง
Wanee Pongthong

โทร : 038-10
email : wanee.pt@gmail.com, wanee.po@buu.ac.th
Profile

อาจารย์พิมพ์ชนก เนียมหอม
Pimchanok Niamhom

โทร : 038-10
email : pimchanokniamhom@hotmail.com, pimchanok.ni@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร.อ.หญิง ดร.พัทธ์ชนก   วิถีธรรมศักดิ์
Asst. Prof. Capt. Dr. Patchanok Witheethamasak

โทร : 038-102833
email : patchanok@buu.ac.th
Profile