สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา จันทคีรี
Asst. Prof. Dr.Chonticha Chantakeeree

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Head of Gerontological Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamate

โทร : 038-102809
email : pornchai@buu.ac.th

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr.Waree Kangchai

โทร : 038-102854
email : wareek@buu.ac.th

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา จันทคีรี
Asst. Prof. Dr.Chonticha Chantakeeree

โทร : 038-102852
email : chonticha.puy@gmail.com, chantakeeree@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr.Naiyana Piphatvanitcha

โทร : 038-102853
email : naiyana_p2005@hotmail.com, naiyana@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr.Kanchana Piboon

โทร : 038-102853
email : kanchanap@go.buu.ac.th, kanchanap@buu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
Profile

อาจารย์ ดร.วะนิดา น้อยมนตรี
Dr.Wanida Noimontree

โทร : 038-102853
email : noimontree@nurse.buu.ac.th, noimontree@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong

โทร : 038-102853
email : watchara.t2525@gmail.com, tabootwong@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี
Profile

อาจารย์ศศิธร กรุณา
Sasithorn Karuna

โทร : 038-102853
email : karunaa_sasitorn@hotmail.com, sasitho@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest

โทร : 038-102850
email : jaturada.ja@buu.ac.th
Profile

อาจารย์วัลย์พร วรพรพงษ์
Wanporn Worapornpong

โทร : 038-10
email : wanporn.wo@buu.ac.th
Profile

อาจารย์หฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง
Harit Sianghwong

โทร : 038-102850
email : harit.si@buu.ac.th
Profile

อาจารย์พัชราภรณ์ โภโค
Phatcharaphon Poko

โทร : 038-10
email : Hying_2002@hotmail.com, phatcharaphon.po@buu.ac.th
Profile

อาจารย์วิปรัชญา เทศทอง
Wipratchaya Thedthong

โทร : 038-102850
email : Wipratchaya@gmail.com, wipratchaya.th@buu.ac.th
Profile